“Trong Tiếng Anh, con sên đất là Land snail, có phiên âm cách đọc là /lænd sneɪl/.

Con sên đất là loại động vật thuộc lớp Gastropoda, chúng thuộc nhóm ốc, và sống trên cạn, thường được tìm thấy trong đất hoặc dưới lá cây. Con này thường có vỏ ốc và chúng di chuyển bằng cách chống lại bề mặt bằng cách rung đuôi.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Con sên đất” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Sự hiện diện của con sên đất – Presence of earthworms
 2. Tầm quan trọng của con sên đất – Importance of earthworms
 3. Công dụng của con sên đất – Uses of earthworms
 4. Sự phân bố của con sên đất – Distribution of earthworms
 5. Sinh thái học của con sên đất – Ecological role of earthworms
 6. Nghiên cứu về con sên đất – Research on earthworms
 7. Tác động của nông nghiệp đến con sên đất – Impact of agriculture on earthworms
 8. Sự tái tạo đất nhờ con sên đất – Soil regeneration through earthworms
 9. Sự phát triển của con sên đất trong môi trường sống – Development of earthworms in their habitat

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Land snail” với nghĩa là “Con sên đất” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Land snails are gastropod mollusks that live in terrestrial environments. => Con sên đất là động vật chân bụng thuộc họ ốc, sống trong môi trường đất liền.
 2. The shell of a land snail provides protection and serves as its home. => Vỏ của con sên đất cung cấp sự bảo vệ và là nơi sinh sống của chúng.
 3. Land snails move slowly by gliding on a muscular foot. => Con sên đất di chuyển chậm chạp bằng cách trượt trên một chân cơ bắp.
 4. Land snails feed on a variety of plant materials, such as leaves and fruits. => Con sên đất ăn các loại vật liệu thực vật khác nhau, như lá và quả.
 5. Some land snails hibernate during unfavorable conditions to conserve energy. => Một số con sên đất ngủ đông trong điều kiện không thuận lợi để tiết kiệm năng lượng.
 6. Land snails play an important role in nutrient cycling and soil formation. => Con sên đất đóng vai trò quan trọng trong chu trình dinh dưỡng và hình thành đất.
 7. Land snails have a unique reproductive process that involves laying eggs. => Con sên đất có quá trình sinh sản đặc biệt bằng cách đẻ trứng.
 8. The size and color of land snails can vary greatly among different species. => Kích thước và màu sắc của con sên đất có thể khác nhau đáng kể giữa các loài khác nhau.
 9. Land snails are known for their ability to retract into their shells for protection. => Con sên đất nổi tiếng với khả năng thu gọn vào vỏ để tự bảo vệ.
 10. Land snails are found in various habitats, including forests, gardens, and fields. => Con sên đất được tìm thấy ở nhiều môi trường sống khác nhau, bao gồm rừng, vườn và cánh đồng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669