“Trong Tiếng Anh, loài mối phổ biến là Common termite species, có phiên âm cách đọc là /ˈkɒmən ˈtɜːmaɪt ˈspiːʃiz/.

Mối là một vấn đề lớn trong việc duy trì cấu trúc bền vững ở Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới. Một số loài mối thường gặp như mối gỗ, mối đất, mối cỏ,…

Dưới đây là một số từ liên quan với “Loài mối phổ biến” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Loài mối phổ biến ở nông thôn – Common termite species in rural areas
 2. Loài mối gây hại cho gỗ – Termites damaging wood
 3. Các loại mối thường gặp tại Việt Nam – Common termite species in Vietnam
 4. Loài mối xâm chiếm ngôi nhà – Termites invading homes
 5. Mối gỗ khô là loài mối đặc biệt – Drywood termites are a particular termite species.
 6. Các loài mối gặp trong cấu trúc nhà – Termite species found in building structures
 7. Loài mối đất có ảnh hưởng lớn đối với nền móng – Subterranean termites have a significant impact on foundations.
 8. Mối hồ và vấn đề ẩm ướt – Conehead termites and issues of dampness
 9. Biện pháp kiểm soát loài mối – Measures to control termite species
 10. Loài mối gây hại cho cây cỏ và thảm cỏ – Termites damaging grass and lawns

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Common termite species” với nghĩa là “Loài mối phổ biến” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Drywood termites are a common termite species found in many regions. => Mối gỗ khô là một loài mối phổ biến được tìm thấy ở nhiều khu vực.
 2. In Vietnam, subterranean termites are among the common termite species causing damage to buildings. => Ở Việt Nam, loài mối đất là một trong những loài mối phổ biến gây hại cho các công trình xây dựng.
 3. It’s important to identify and address the presence of common termite species early to prevent extensive damage. => Quan trọng để nhận diện và giải quyết sự xuất hiện của loài mối phổ biến sớm để ngăn chặn tổn thương lớn.
 4. Conehead termites, a common termite species, are known for building their nests above ground. => Mối hồ, một loài mối phổ biến, nổi tiếng vì xây tổ của chúng trên mặt đất.
 5. Understanding the behavior of common termite species is crucial for effective pest control. => Hiểu rõ hành vi của các loài mối phổ biến là quan trọng để kiểm soát dịch hại hiệu quả.
 6. Common termite species pose a threat to wooden structures and require proactive prevention measures. => Các loài mối phổ biến đe dọa cấu trúc gỗ và đòi hỏi biện pháp phòng ngừa tích cực.
 7. Regular inspections are essential to detect the presence of common termite species early on. => Các kiểm tra định kỳ là quan trọng để phát hiện sớm sự có mặt của các loài mối phổ biến.
 8. Termites are common in tropical climates, and understanding the common termite species is crucial for homeowners. => Mối phổ biến trong khí hậu nhiệt đới, và hiểu biết về các loài mối phổ biến quan trọng đối với chủ nhà.
 9. Homeowners often seek effective methods to protect their homes from common termite species. => Người chủ nhà thường tìm kiếm phương pháp hiệu quả để bảo vệ nhà mình khỏi các loài mối phổ biến.
 10. Education on common termite species helps raise awareness about the importance of termite prevention. => Việc giáo dục về các loài mối phổ biến giúp tăng cường nhận thức về sự quan trọng của phòng tránh mối.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669