“Trong Tiếng Anh, cách tiêu diệt côn trùng là Methods to eliminate insects, có phiên âm cách đọc là /ˈmɛθədz tuː ɪˈlɪmɪˌneɪt ˈɪnsɛkts/.

Việc tiêu diệt côn trùng không chỉ quan trọng để bảo vệ sức khỏe con người và đảm bảo sự an toàn của ngôi nhà, nơi làm việc mà còn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác

Dưới đây là một số từ liên quan với “Cách tiêu diệt côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Cách tiêu diệt côn trùng hiệu quả – Effective insect extermination methods.
 2. Một số cách tiêu diệt côn trùng tự nhiên – Natural insect extermination methods.
 3. Cách tiêu diệt côn trùng trong nhà – Indoor insect extermination methods.
 4. Cách tiêu diệt côn trùng không gian mở – Outdoor insect extermination methods.
 5. Cách tiêu diệt côn trùng hữu cơ – Organic insect extermination methods.
 6. Cách tiêu diệt côn trùng không gây ô nhiễm môi trường – Environmentally friendly insect extermination methods.
 7. Cách tiêu diệt côn trùng bằng hóa chất – Chemical insect extermination methods.
 8. Cách tiêu diệt côn trùng hiện đại – Modern insect extermination methods.
 9. Cách tiêu diệt côn trùng gia đình – Household insect extermination methods.
 10. Cách tiêu diệt côn trùng tự thực hiện – DIY insect extermination methods.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Methods to eliminate insects” với nghĩa là “Cách tiêu diệt côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Various methods to eliminate insects include chemical sprays, traps, and biological controls. => Cách tiêu diệt côn trùng bao gồm việc sử dụng thuốc phun hóa học, bẫy và kiểm soát sinh học.
 2. Home remedies are often effective methods to eliminate insects without using harmful chemicals. => Phương pháp tự nhiên thường là cách hiệu quả để tiêu diệt côn trùng mà không cần sử dụng hóa chất gây hại.
 3. Methods to eliminate insects from crops should focus on minimizing damage while preserving the environment. => Cách tiêu diệt côn trùng trên cây trồng nên tập trung vào việc giảm thiểu thiệt hại mà vẫn bảo vệ môi trường.
 4. Integrated pest management offers diverse methods to eliminate insects by combining different techniques for sustainable control. => Quản lý côn trùng tích hợp cung cấp các phương pháp đa dạng để loại bỏ côn trùng bằng cách kết hợp các kỹ thuật khác nhau để kiểm soát bền vững.
 5. Using natural predators is one of the most eco-friendly methods to eliminate insects in gardens. Sử dụng kẻ thù tự nhiên là một trong những phương pháp thân thiện với môi trường nhất để tiêu diệt côn trùng trong vườn.
 6. Methods to eliminate insects can vary depending on the species and the severity of the infestation. => Cách tiêu diệt côn trùng có thể thay đổi tùy thuộc vào loài và mức độ nghiêm trọng của sự lây lan.
 7. Implementing hygiene practices is one of the preventive methods to eliminate insects from homes and businesses. => Triển khai các thói quen vệ sinh là một trong những phương pháp phòng ngừa để loại bỏ côn trùng từ nhà cửa và doanh nghiệp.
 8. Methods to eliminate insects in urban areas often involve community-wide efforts and coordinated pest control services. => Các phương pháp loại bỏ côn trùng trong khu vực đô thị thường liên quan đến nỗ lực của cộng đồng và dịch vụ kiểm soát côn trùng được phối hợp.
 9. Organic gardening utilizes eco-friendly methods to eliminate insects without harming the environment. => Làm vườn hữu cơ sử dụng các phương pháp thân thiện với môi trường để tiêu diệt côn trùng mà không gây hại cho môi trường.
 10. Innovation in technology is driving new methods to eliminate insects while ensuring minimal impact on ecosystems. => Đổi mới trong công nghệ đang đưa ra cách tiêu diệt côn trùng mới đồng thời đảm bảo tác động tối thiểu đối với hệ sinh thái.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669