“Trong Tiếng Anh, dịch vụ diệt ruồi  là Fly control service, có phiên âm cách đọc là /flaɪ kənˈtroʊl ˈsɜːrvɪs/.

Dịch vụ diệt ruồi là quá trình sử dụng các phương pháp chuyên nghiệp để kiểm soát và loại bỏ ruồi khỏi một khu vực cụ thể. Quy trình này thường được thực hiện bởi các công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm soát dịch hại.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Dịch vụ diệt ruồi” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ diệt ruồi chuyên nghiệp – Professional fly control service
 2. Dịch vụ diệt ruồi tận gốc – Root-level fly extermination service
 3. Công ty cung cấp dịch vụ diệt ruồi – Fly extermination service provider
 4. Dịch vụ diệt ruồi và kiểm soát côn trùng – Fly and insect control service
 5. Dịch vụ diệt ruồi an toàn cho gia đình – Family-safe fly eradication service
 6. Dịch vụ diệt ruồi và phòng tránh tái nhiễm – Fly control and reinfestation prevention service
 7. Dịch vụ diệt ruồi nhanh chóng và hiệu quả – Fast and effective fly eradication service
 8. Dịch vụ diệt ruồi trong nhà và ngoại trời – Indoor and outdoor fly extermination service
 9. Dịch vụ diệt ruồi công nghiệp – Industrial fly control service
 10. Dịch vụ diệt ruồi hàng loạt – Bulk fly extermination service

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Fly control service” với nghĩa là “Dịch vụ diệt ruồi” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Our restaurant employs a professional fly control service to ensure a hygienic dining environment. => Nhà hàng của chúng tôi sử dụng dịch vụ diệt ruồi chuyên nghiệp để đảm bảo môi trường ăn uống sạch sẽ.
 2. Fly control services are essential for maintaining cleanliness in food processing facilities. => Dịch vụ diệt ruồi là quan trọng để duy trì sự sạch sẽ trong các cơ sở chế biến thực phẩm.
 3. Residents can request fly control services to address the seasonal increase in fly populations. => Các cư dân có thể yêu cầu dịch vụ diệt ruồi để giải quyết sự tăng số lượng ruồi theo mùa.
 4. Fly control services use environmentally friendly methods to eliminate pests without harming other wildlife. => Dịch vụ diệt ruồi sử dụng các phương pháp thân thiện với môi trường để tiêu diệt côn trùng gây hại mà không làm tổn thương động vật hoang dã khác.
 5. Our company provides comprehensive fly control services for both residential and commercial properties. => Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ diệt ruồi toàn diện cho cả khu vực dân cư và thương mại.
 6. Fly control services are particularly crucial in healthcare facilities to prevent the spread of diseases. => Dịch vụ diệt ruồi đặc biệt quan trọng trong các cơ sở y tế để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh.
 7. As part of our pest management program, we offer specialized fly control services. => Là một phần của chương trình quản lý dịch hại, chúng tôi cung cấp các dịch vụ diệt ruồi chuyên biệt.
 8. Fly control services utilize advanced technology to target and eliminate fly breeding grounds. => Dịch vụ diệt ruồi sử dụng công nghệ tiên tiến để nhắm đến và loại bỏ các khu vực sinh sản ruồi.
 9. Rest assured, our fly control services adhere to strict safety standards to protect both people and pets. => Yên tâm, dịch vụ diệt ruồi của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt để bảo vệ cả người và thú cưng.
 10. Fly control services can be scheduled regularly to maintain a fly-free environment throughout the year. => Dịch vụ diệt ruồi có thể được lên lịch định kỳ để duy trì một môi trường không có ruồi suốt cả năm.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669