“Trong Tiếng Anh, diệt bọ cánh cứng là Beetle control, có phiên âm cách đọc là [ˈbiːtəl kənˈtroʊl].

Hiện tại, chúng ta chưa tìm ra cách đặc hiệu để ngăn chặn loại bọ này. Thường xuyên, chúng gây rủi ro trở lại trong những năm sau đó.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt bọ cánh cứng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt bọ cánh cứng – Beetle control methods
 2. Diệt bọ cánh cứng hiệu quả – Effective beetle control
 3. Sản phẩm diệt bọ cánh cứng – Beetle control products
 4. Chiến lược diệt bọ cánh cứng – Beetle control strategy
 5. Kỹ thuật diệt bọ cánh cứng an toàn – Safe beetle control techniques
 6. Diệt bọ cánh cứng hữu cơ – Organic beetle control
 7. Biện pháp diệt bọ cánh cứng hiệu quả – Efficient beetle control measures
 8. Diệt bọ cánh cứng trong vườn – Beetle control in the garden
 9. Bọ cánh cứng kiểm soát hại cây trồng – Crop-damaging beetle pest control
 10. Diệt bọ cánh cứng bằng phương pháp tự nhiên – Controlling beetles naturally

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Beetle control” với nghĩa là “Diệt bọ cánh cứng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Farmers are implementing effective beetle control measures to protect their crops. => Những người nông dân đang triển khai các biện pháp diệt bọ cánh cứng hiệu quả để bảo vệ mùa màng của họ.
 2. Researchers are exploring new strategies for beetle control in agricultural settings. => Các nhà nghiên cứu đang khám phá những chiến lược mới để diệt bọ cánh cứng trong môi trường nông nghiệp.
 3. Beetle control products are available for home gardeners to safeguard their plants. => Các sản phẩm diệt bọ cánh cứng có sẵn cho những người trồng cây ở nhà để bảo vệ cây của họ.
 4. Organic farming practices emphasize the use of natural methods for beetle control. => Phương pháp nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh việc sử dụng phương pháp tự nhiên để diệt bọ cánh cứng.
 5. Gardeners are encouraged to adopt safe beetle control techniques for plant protection. => Người làm vườn được khuyến khích áp dụng các kỹ thuật diệt bọ cánh cứng an toàn để bảo vệ cây cảnh của họ.
 6. Beetle control in orchards is crucial to prevent damage to fruit-bearing trees. => Việc diệt bọ cánh cứng trong vườn cây ăn quả là quan trọng để ngăn chặn tổn thương cho cây trái.
 7. Integrated pest management includes beetle control as part of a comprehensive approach. => Quản lý kết hợp sâu bệnh bao gồm diệt bọ cánh cứng như một phần của cách tiếp cận toàn diện.
 8. Efficient beetle control measures help mitigate the risk of crop infestation. => Các biện pháp diệt bọ cánh cứng hiệu quả giúp giảm thiểu rủi ro nhiễm bệnh cho mùa màng.
 9. Beetle control is challenging due to the adaptability of these pests to various environments. => Việc diệt bọ cánh cứng đầy thách thức do sự thích ứng của chúng với nhiều môi trường khác nhau.
 10. Crop rotation is an agricultural practice that can contribute to natural beetle control. => Luân phiên mùa màng là một phương pháp nông nghiệp có thể đóng góp vào việc diệt bọ cánh cứng tự nhiên.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669