“Trong Tiếng Anh, bọ bầu vàng là Yellow gourd beetle, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ɡɔrd ˈbiːtəl/

Bọ bầu vàng, hay còn gọi là bọ dưa (Aulacophora similis), gây hại chủ yếu cho cây dưa, bầu, đậu và một số loại rau khác. Chúng làm cây kém phát triển, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bọ bầu vàng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Bọ dưa Aulacophora similis – Aulacophora similis beetle
 2. Họ Ánh kim Chrysomelidea – Chrysomelidea leaf beetle family
 3. Bộ Cánh cứng Coleoptera – Coleoptera Beetle Order
 4. Bọ bầu vàng gây hại cho cây dưa – Yellow pumpkin beetle damaging pumpkins
 5. Bọ dưa gây hại cho họ bầu bí – Pumpkin beetle damaging gourds
 6. Tác động của bọ bầu vàng đối với cây trồng – Impact of yellow pumpkin beetle on crops
 7. Phòng chống bọ bầu vàng – Yellow pumpkin beetle control/prevention
 8. Bọ bầu vàng ảnh hưởng đến năng suất – Yellow pumpkin beetle affecting yield
 9. Bọ dưa gây thiệt hại cho cây rau xanh – Pumpkin beetle damaging green vegetables
 10. Sự xâm nhập của bọ bầu vàng -Yellow pumpkin beetle infestation

Dưới đây 10 mẫu câu sử dụng từ “Yellow gourd beetle” với nghĩa là “Bọ bầu vàng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Yellow gourd beetles can cause significant damage to squash and pumpkin plants. => Bọ bầu vàng có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho cây bí và bầu.
 2. It’s important to control yellow gourd beetles to protect your gourd crops. => Quan trọng để kiểm soát bọ bầu vàng để bảo vệ vụ mùa cây bầu của bạn.
 3. The larvae of yellow gourd beetles feed on the roots of gourd plants, leading to stunted growth. => Ấu trùng của bọ bầu vàng ăn rễ cây bầu, gây ra sự phát triển kém.
 4. Yellow gourd beetles are easily identifiable by their bright yellow color and distinctive markings. => Bọ bầu vàng dễ dàng nhận biết qua màu sắc và các đốm đặc trưng màu vàng tươi.
 5. Effective methods for controlling yellow gourd beetles include handpicking, using insecticidal sprays, and implementing crop rotation. => Các phương pháp hiệu quả để kiểm soát bọ bầu vàng bao gồm thu thập bằng tay, sử dụng thuốc phun sâu và thực hiện luân canh cây trồng.
 6. Yellow gourd beetles can quickly multiply and infest an entire gourd patch if left unchecked. => Bọ bầu vàng có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở và tấn công toàn bộ vườn cây bầu nếu không được kiểm soát.
 7. The best time to control yellow gourd beetles is during the early stages of plant growth. => Thời điểm tốt nhất để kiểm soát bọ bầu vàng là trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển cây.
 8. Yellow gourd beetles can be attracted to traps baited with pheromones, helping to reduce their population. => Bọ bầu vàng có thể bị thu hút vào các mồi nhờ mùi hương pheromone, giúp giảm số lượng chúng.
 9. Regular inspection and monitoring of gourd plants can help detect yellow gourd beetles early and prevent infestations. => Kiểm tra và giám sát đều đặn cây bầu có thể giúp phát hiện sớm bọ bầu vàng và ngăn chặn tình trạng tấn công.
 10. Implementing good cultural practices, such as maintaining proper spacing between plants and removing plant debris, can help discourage yellow gourd beetles. => Thực hiện các phương pháp chăm sóc cây tốt, như duy trì khoảng cách phù hợp giữa các cây và loại bỏ mảnh vụn cây, có thể giúp ngăn chặn bọ bầu vàng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669