“Trong Tiếng Anh, mối mọt là Termite, có phiên âm Anh Anh là /ˈtɜː.maɪt/ và phiên âm Anh Mỹ là /ˈtɝː.maɪt/

Mối mọt sống thành tổ và xây dựng các hệ thống đường hầm và hệ thống kênh để di chuyển và tìm kiếm nguồn thức ăn, chủ yếu là gỗ. Chúng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các công trình xây dựng và tài sản gỗ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Mối mọt” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mối mọt – Termite
 2. Tổ mối mọt – Termite colony
 3. Loài mối mọt – Termite species
 4. Kiểm soát mối mọt – Termite control
 5. Thiệt hại do mối mọt – Termite damage
 6. Sự tấn công của mối mọt – Termite infestation
 7. Mòi mọt ăn gỗ – Wood-eating termites
 8. Phòng tránh mối mọt – Termite prevention
 9. Mối mọt gây hại – Destructive termites
 10. Kiểm tra và phát hiện mối mọt – Termite inspection and detection

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termite” với nghĩa là “Mối mọt” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Termites can cause significant damage to wooden structures. => Mối mọt có thể gây ra hỏng nặng cho cấu trúc gỗ.
 2. It’s essential to protect your home from termite infestations. => Quan trọng để bảo vệ ngôi nhà khỏi sự tấn công của mối mọt.
 3. Regular inspections can help detect termite problems early. => Kiểm tra định kỳ có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến mối mọt.
 4. Termite colonies can be quite large and hidden within walls. => Tổ mối mọt có thể rất lớn và ẩn trong tường.
 5. Damage caused by termites is often not covered by home insurance. => Sự hỏng hóc do mối mọt gây ra thường không được bảo hiểm nhà cửa bao phủ.
 6. Termite control methods include chemical treatments and bait systems. => Các phương pháp kiểm soát mối mọt bao gồm các liệu pháp hóa học và hệ thống mồi.
 7. Termites feed on cellulose found in wood and paper products. => Mối mọt ăn cellulose có trong gỗ và sản phẩm giấy.
 8. If you suspect a termite infestation, contact a pest control specialist. => Nếu bạn nghi ngờ có sự tấn công của mối mọt, hãy liên hệ với một chuyên gia kiểm soát côn trùng.
 9. Termite damage can weaken the structural integrity of a building. => Sự hỏng hóc do mối mọt gây ra có thể làm yếu cấu trúc của một công trình.
 10. Preventive measures are crucial to avoid termite problems in the future. => Các biện pháp đề phòng rất quan trọng để tránh vấn đề về mối mọt trong tương lai.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669