“Trong Tiếng Anh, con tằm là Silkworm, có phiên âm Anh – Anh là /ˈsɪlk.wɜːmvà phiên âm Anh – Mỹ là /ˈsɪlk.wɝːm/

Tằm là loài ấu trùng từ bướm tằm đã được nuôi trồng, tên khoa học là Bombyx mori (Latin: “sâu tằm của cây dâu tằm”). Đây là loài côn trùng quan trọng với giá trị kinh tế cao vì chúng sản xuất tơ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Con tằm” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Con tằm nuôi trồng để sản xuất tơ – Silkworms bred for silk production
 2. Nghiên cứu về con tằm – Study of silkworms
 3. Quá trình phát triển của con tằm – Life cycle of silkworms
 4. Con tằm và quá trình sản xuất tơ – Silkworms and the silk production process
 5. Cách chăm sóc con tằm – Caring for silkworms
 6. Các giai đoạn phát triển của con tằm – Developmental stages of silkworms
 7. Con tằm và sản lượng tơ – Silkworms and silk yield
 8. Đặc điểm sinh học của con tằm – Biological characteristics of silkworms
 9. Nuôi con tằm trong điều kiện phòng thí nghiệm – Rearing silkworms under laboratory conditions
 10. Giá trị kinh tế của con tằm – Economic value of silkworms

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Silkworm” với nghĩa là “Con tằm” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Silkworms are the larval stage of silk moths and are used in the production of silk. => Con tằm là giai đoạn ấu trùng của bướm tơ và được sử dụng trong sản xuất lụa.
 2. The silkworm spins a cocoon made of silk thread to protect itself during the pupal stage. => Con tằm quấn một tổ bằng sợi lụa để bảo vệ bản thân trong giai đoạn nhộng.
 3. Farmers rear silkworms in controlled environments to ensure optimal silk production. => Nông dân nuôi con tằm trong môi trường kiểm soát để đảm bảo sản xuất lụa tối ưu.
 4. The silkworm larvae feed on mulberry leaves, which provide the necessary nutrients for their growth. => Ấu trùng con tằm ăn lá dâu tằm, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của chúng.
 5. The silkworm undergoes several molting stages before spinning its cocoon. => Con tằm trải qua một số giai đoạn lột xác trước khi quấn tổ lụa.
 6. Silk production requires carefully harvesting the cocoons without damaging the silkworm inside. => Sản xuất lụa yêu cầu thu hoạch tổ lụa một cách cẩn thận mà không gây tổn thương cho con tằm bên trong.
 7. The silkworm industry plays a significant role in the economy of certain regions. => Ngành công nghiệp tằm đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của một số khu vực.
 8. Silk farmers provide optimal conditions for silkworms to ensure high-quality silk production. => Những người nuôi tằm cung cấp điều kiện tối ưu cho con tằm để đảm bảo sản xuất lụa chất lượng cao.
 9. The process of silk production involves unraveling the silk thread from the cocoon spun by the silkworm. => Quá trình sản xuất lụa bao gồm giải quyết sợi lụa từ tổ lụa do con tằm quấn.
 10. Silkworms have been domesticated for thousands of years for their valuable silk production. => Con tằm đã được thuần hóa hàng ngàn năm vì sản xuất lụa có giá trị của chúng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669