“Trong Tiếng Anh, tình trạng mối ẩn là Hidden termite condition, có phiên âm cách đọc là /ˈhɪdən ˈtɜːrmaɪt kənˈdɪʃən/.

Tình trạng mối ẩn chỉ sự hiện diện của mối mà không dễ dàng nhận biết được, đặc biệt là khi chúng ẩn mình trong cấu trúc gỗ, tường, hoặc nơi khác trong ngôi nhà mà không để lại dấu hiệu rõ ràng bên ngoài.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tình trạng mối ẩn” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Tình trạng mối ẩn trong kết cấu gỗ – Hidden termite condition in wooden structures
 2. Sự hiện diện ẩn của mối trong tường – Concealed presence of termites in walls
 3. Kiểm tra kỹ thuật tình trạng mối ẩn – Technical inspection of hidden termite conditions
 4. Dấu hiệu tiềm ẩn của mối gỗ – Latent signs of wood termites
 5. Tình trạng mối ẩn ở phía sau bảng gỗ – Hidden termite condition behind wooden panels
 6. Phương pháp phát hiện tình trạng mối ẩn – Methods for detecting hidden termite conditions
 7. Chẩn đoán sớm tình trạng mối ẩn – Early diagnosis of hidden termite conditions
 8. Sự lây lan yên tĩnh của mối gỗ – Silent spread of wood termites
 9. Tình trạng mối ẩn trong hệ thống cấu trúc – Hidden termite condition in structural systems
 10. Sự tấn công ngầm của mối gỗ – Subterranean assault of wood termites

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Hidden termite condition” với nghĩa là “Tình trạng mối ẩn” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Regular inspections are essential to detect hidden termite conditions before they cause serious damage. => Các cuộc kiểm tra định kỳ là quan trọng để phát hiện tình trạng mối ẩn trước khi chúng gây thiệt hại nghiêm trọng.
 2. Homeowners are often unaware of the hidden termite condition until visible signs of damage appear. => Chủ nhà thường không nhận biết được tình trạng mối ẩn cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng của thiệt hại xuất hiện.
 3. Specialized tools and technologies are employed to uncover hidden termite conditions within the structure. => Các công cụ và công nghệ chuyên dụng được sử dụng để phát hiện tình trạng mối ẩn trong cấu trúc.
 4. Hidden termite conditions can compromise the integrity of the entire building if left untreated. => Tình trạng mối ẩn có thể đe dọa tính chất nguyên vẹn của toàn bộ công trình nếu không được điều trị.
 5. Early detection of hidden termite conditions allows for timely intervention and mitigation measures. => Phát hiện sớm về tình trạng mối ẩn cho phép can thiệp kịp thời và triển khai biện pháp giảm nhẹ.
 6. The silent nature of hidden termite conditions makes them challenging to identify without professional help. => Sự yên tĩnh của tình trạng mối ẩn làm cho chúng khó nhận biết mà không có sự giúp đỡ của chuyên gia.
 7. Concealed spaces in the walls and foundation are common locations for hidden termite conditions. => Các không gian ẩn nấp trong tường và nền móng là những vị trí phổ biến cho tình trạng mối ẩn.
 8. Hidden termite conditions may go unnoticed until extensive structural damage becomes apparent. => Tình trạng mối ẩn có thể không được nhận thức cho đến khi có thiệt hại cấu trúc lớn xuất hiện.
 9. Efficient preventive measures can significantly reduce the risk of hidden termite conditions. => Các biện pháp phòng ngừa hiệu quả có thể giảm đáng kể rủi ro của tình trạng mối ẩn.
 10. Education about the signs and symptoms of hidden termite conditions empowers homeowners to take proactive measures. => Hiểu biết về các dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng mối ẩn giúp chủ nhà có khả năng thực hiện các biện pháp tích cực.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669