“Trong Tiếng Anh, điều khiển sâu bọ là Pest insect control, có phiên âm cách đọc là [pest ˈɪnsɛkt kənˈtroʊl].

Điều khiển sâu bọ là quá trình sử dụng các biện pháp như kiểm soát sinh học, thuốc trừ sâu, và cải thiện hệ sinh thái để giảm thiểu thiệt hại của sâu bọ đối với cây trồng và môi trường.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Điều khiển sâu bọ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Quản lý sâu bọ – Insect management
 2. Kiểm soát sâu bọ tự nhiên – Natural insect control
 3. Phương pháp kiểm soát sinh học – Biological control methods
 4. Điều trị hóa học chống sâu bọ – Chemical insecticide treatment
 5. Phương pháp kiểm soát tích hợp – Integrated pest control
 6. Chương trình kiểm soát sâu bọ bền vững – Sustainable insect control program
 7. Quản lý hệ thống nước và dinh dưỡng để kiểm soát sâu bọ – Water and nutrient management for insect control
 8. Sâu bọ gây hại cây trồng – Crop-damaging insects
 9. Chống sâu bọ hữu cơ – Organic insect control
 10. Kiểm soát sâu bọ bằng phương pháp vật lý – Physical insect control methods

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Pest insect control” với nghĩa là “Điều khiển sâu bọ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Integrated pest management is essential for effective pest insect control in agriculture. => Quản lý sâu bọ tích hợp là quan trọng để điều khiển sâu bọ hiệu quả trong nông nghiệp.
 2. Farmers employ various methods for pest insect control, including biological controls and pesticides. => Nông dân sử dụng nhiều phương pháp để điều khiển sâu bọ, bao gồm kiểm soát sinh học và thuốc trừ sâu.
 3. Effective pest insect control reduces crop damage and improves agricultural productivity. => Quản lý sâu bọ hiệu quả giảm thiểu thiệt hại cây trồng và cải thiện năng suất nông nghiệp.
 4. Research focuses on developing environmentally friendly strategies for pest insect control. => Nghiên cứu tập trung vào việc phát triển chiến lược thân thiện với môi trường để điều khiển sâu bọ.
 5. Organic farming emphasizes natural and sustainable practices for pest insect control. =. Nông nghiệp hữu cơ đề cao các phương pháp tự nhiên và bền vững để điều khiển sâu bọ.
 6. Insect-resistant crops play a crucial role in integrated pest insect control systems. => Cây trồng chống sâu bọ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý sâu bọ tích hợp.
 7. Community awareness is essential for the success of pest insect control programs. => Sự nhận thức của cộng đồng là quan trọng để thành công trong các chương trình điều khiển sâu bọ.
 8. Monitoring and early detection are key components of pest insect control strategies. => Theo dõi và phát hiện sớm là các yếu tố chính của các chiến lược điều khiển sâu bọ.
 9. Efficient pest insect control requires a comprehensive understanding of insect biology and behavior. => Quản lý sâu bọ hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về sinh học và hành vi của côn trùng.
 10. Government regulations play a role in ensuring responsible and safe pest insect control practices. => Quy định của chính phủ đóng vai trò trong đảm bảo các phương pháp điều khiển sâu bọ có trách nhiệm và an toàn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669