“Trong Tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là [fruːt flaɪ kənˈtroʊl].

Đây là quan trọng để bảo vệ cây trồng và thực phẩm khỏi sự hủy hoại của chúng. Ruồi trái cây có thể làm giảm chất lượng của trái cây, lây lan các bệnh cho cây và gây nhiễm bẩn trong nhà bếp.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt ruồi trái cây” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt ruồi trái cây tự nhiên – Natural fruit fly control method
 2. Sản phẩm diệt ruồi trái cây hiệu quả – Effective fruit fly elimination product
 3. Bả diệt ruồi trái cây tự chế – Homemade fruit fly bait
 4. Cách ngăn chặn sự lây lan của ruồi trái cây – Preventing the spread of fruit flies
 5. Chất diệt ruồi trái cây an toàn cho môi trường – Environmentally friendly fruit fly killer
 6. Bảo vệ cây trồng khỏi ruồi trái cây – Protecting crops from fruit flies
 7. Chiến lược diệt ruồi trái cây – Fruit fly control strategy
 8. Sản phẩm chống ruồi trái cây trong nhà – Indoor fruit fly repellent product
 9. Bảo quản thực phẩm an toàn từ ruồi trái cây – Safeguarding food from fruit flies
 10. Đối phó với sự xâm nhập của ruồi trái cây – Dealing with the infestation of fruit flies

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Fruit fly control” với nghĩa là “Diệt ruồi trái cây” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Implementing fruit fly control measures is crucial for protecting the harvest from infestation => Triển khai các biện pháp diệt ruồi trái cây là quan trọng để bảo vệ vụ thu hoạch khỏi sự xâm lấn.
 2. The fruit fly control strategy includes the use of natural repellents to minimize crop damage. => Chiến lược diệt ruồi trái cây bao gồm việc sử dụng chất đẩy tự nhiên để giảm thiểu tổn thất cho cây trồng.
 3. Farmers are adopting environmentally friendly fruit fly control products for sustainable agriculture. => Những người nông dân đang áp dụng các sản phẩm diệt ruồi trái cây thân thiện với môi trường cho nông nghiệp bền vững.
 4. Homeowners can use homemade fruit fly bait as an effective method of fruit fly control. => Người chủ nhà có thể sử dụng bả diệt ruồi trái cây tự chế như một phương pháp hiệu quả để kiểm soát ruồi trái cây.
 5. Educating gardeners on preventive measures is key to successful fruit fly control in residential areas. => Giáo dục những người làm vườn về các biện pháp phòng ngừa là chìa khóa cho việc diệt ruồi trái cây hiệu quả trong khu dân cư.
 6. Using a combination of traps and sprays is a common approach in integrated fruit fly control. => Sử dụng kết hợp giữa bẫy và phun là một phương pháp phổ biến trong diệt ruồi trái cây tích hợp.
 7. Indoor fruit fly repellent products are essential for maintaining a clean kitchen environment. => Các sản phẩm ruồi trái cây trong nhà là quan trọng để duy trì môi trường nhà bếp sạch sẽ.
 8. Farmers are advised to monitor their crops regularly as part of an effective fruit fly control plan. => Nông dân được khuyến khích theo dõi cây trồng của họ thường xuyên như một phần của kế hoạch diệt ruồi trái cây hiệu quả.
 9. Efficient fruit fly control involves a combination of biological, cultural, and chemical methods. => Diệt ruồi trái cây hiệu quả bao gồm sự kết hợp giữa các phương pháp sinh học, văn hóa và hóa học.
 10. The success of fruit fly control efforts depends on early detection and prompt intervention. => Sự thành công của các nỗ lực diệt ruồi trái cây phụ thuộc vào việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669