“Trong Tiếng Anh, kiến đường là Sugar ants, có phiên âm cách đọc là /ˈʃʊɡər ænts/.

Kiến đường thường sử dụng mùi để dẫn lối cho bạn bè của chúng từ tổ tới thức ăn. Chúng di chuyển theo các con đường rõ ràng, giống như một hệ thống giao thông riêng của chúng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Kiến đường” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Con đường của kiến – Ant trails
 2. Tổ kiến đường – Trail-making ant colonies
 3. Kiến đường tìm thức ăn – Foraging trail ants
 4. Kiến đường và dấu mùi – Ant trails and scent
 5. Nơi sống của kiến đường – Habitat of trail-making ants
 6. Kiến đường và hành vi di truyền – Ant trails and foraging behavior
 7. Đường đi của kiến – Ant pathways
 8. Kiến đường và tìm thức ăn – Trail-making ants and foraging
 9. Công việc di truyền của kiến đường – Trail-making ant tasks
 10. Kiến đường và hoạt động di chuyển – Ant trails and movement

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Sugar ants” với nghĩa là “Kiến đường” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Sugar ants construct paths to collect food efficiently. => Kiến đường xây dựng lối đi để thu thập thức ăn một cách hiệu quả.
 2. The intricate patterns of sugar ants trails demonstrate their organized movement. => Các mô hình phức tạp của lối đi của kiến đường cho thấy sự di chuyển có tổ chức của chúng.
 3. Sugar ants utilize scent trails to communicate the location of food sources. => Kiến đường sử dụng mùi để thông tin vị trí nguồn thức ăn.
 4. Observing the behavior of sugar ants reveals their foraging pathways. => Quan sát hành vi của kiến đường tiết lộ các lối đi tìm kiếm thức ăn của chúng.
 5. The strategic routes established by sugar ants ensure efficient resource collection. => Các lộ trình chiến lược mà kiến đường xây dựng đảm bảo thu thập tài nguyên hiệu quả.
 6. Sugar ants navigate back and forth along established trails to retrieve food. => Kiến đường di chuyển đi lại dọc theo lối đi đã thiết lập để lấy thức ăn.
 7. The persistence of sugar ants in maintaining their trails reflects their commitment to resource acquisition. => Sự kiên trì của kiến đường trong việc duy trì lối đi của chúng phản ánh cam kết của chúng trong việc thu thập tài nguyên.
 8. The organized structure of sugar ant trails ensures successful food gathering. => Cấu trúc tổ chức của lối đi kiến đường đảm bảo việc thu thập thức ăn thành công.
 9. The scent trails of sugar ants serve as guidance for other colony members. => Mùi của lối đi kiến đường phục vụ như sự hướng dẫn cho các thành viên khác trong tổ.
 10. Sugar ants adapt their foraging trails based on food availability and location changes. => Kiến đường thích nghi với lối đi tìm kiếm thức ăn dựa trên sự có sẵn và sự thay đổi vị trí của thức ăn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669