“Trong Tiếng Anh, phương pháp diệt kiến là Ant extermination methods, có phiên âm cách đọc là /ænt ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən ˈmɛθədz/

Có một số phương pháp diệt kiến phổ biến như đặt mồi, phun thuốc diệt côn trùng và phủ bụi. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng bẫy kiến hoặc các sản phẩm tự nhiên như tinh dầu và giấm để đuổi kiến. Luôn đảm bảo tuân thủ hướng dẫn sử dụng và các biện pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe con người và động vật.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Phương pháp diệt kiến” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt kiến hiệu quả – Effective ant extermination methods
 2. Sử dụng thuốc diệt côn trùng để diệt kiến – Using insecticides to exterminate ants
 3. Phương pháp diệt kiến tự nhiên – Natural ant extermination methods
 4. Các phương pháp diệt kiến an toàn cho người và động vật – Ant extermination methods safe for humans and pets
 5. Tìm kiếm phương pháp diệt kiến phù hợp – Finding the right ant extermination method
 6. Áp dụng các phương pháp diệt kiến hiện đại – Applying modern ant extermination methods
 7. Phương pháp diệt kiến bằng đặt mồi – Ant extermination method using baiting
 8. Phương pháp diệt kiến bằng phun thuốc – Ant extermination method using spraying
 9. Phương pháp diệt kiến bằng phủ bụi – Ant extermination method using dusting
 10. Các phương pháp diệt kiến tiêu chuẩn – Standard ant extermination methods

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ant extermination methods” với nghĩa là “Phương pháp diệt kiến” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Ant extermination methods include baiting, spraying, and dusting. => Phương pháp diệt kiến bao gồm đặt mồi, phun thuốc và phủ bụi.
 2. Baiting is an effective ant extermination method that uses poisoned food to kill the ants. => Đặt mồi là một phương pháp diệt kiến hiệu quả sử dụng thức ăn độc để giết kiến.
 3. Spraying insecticides is a common ant extermination method used to kill ants on contact. => Việc phun thuốc diệt côn trùng là một phương pháp diệt kiến thông thường được sử dụng để giết kiến khi tiếp xúc.
 4. Dusting insecticides is another ant extermination method that involves using a powder to kill ants. => Phủ bụi thuốc diệt côn trùng là một phương pháp diệt kiến khác bao gồm sử dụng bột để tiêu diệt kiến.
 5. Integrated pest management is a holistic approach to ant extermination that combines multiple methods. => Quản lý sâu bệnh tích hợp là một phương pháp diệt kiến toàn diện kết hợp nhiều phương pháp.
 6. Ant traps are a type of baiting method that uses a sticky substance to trap and kill ants. => Bẫy kiến là một loại phương pháp đặt mồi sử dụng chất dính để bẫy và giết kiến.
 7. Natural ant extermination methods include using essential oils and vinegar to repel ants. => Các phương pháp diệt kiến tự nhiên bao gồm sử dụng tinh dầu và giấm để đuổi kiến.
 8. Ant baits can be made at home using borax and sugar to attract and kill ants. => Mồi kiến có thể được làm tại nhà bằng cách sử dụng borax và đường để thu hút và tiêu diệt kiến.
 9. Professional ant extermination methods may involve fumigation or heat treatments. => Các phương pháp diệt kiến chuyên nghiệp có thể liên quan đến khử trùng hoặc xử lý bằng nhiệt.
 10. Prevention is an important part of ant extermination, as it can help reduce the need for more drastic measures. => Phòng ngừa là một phần quan trọng của việc diệt kiến, vì nó có thể giúp giảm thiểu nhu cầu về các biện pháp khẩn cấp hơn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669