“Trong Tiếng Anh, diệt châu chấu là Grasshopper control, có phiên âm cách đọc là /ˈɡræsˌhɒpər kənˈtroʊl/.

Đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nông trại và vườn trồng của bà con nông dân. Châu chấu có thể gây thiệt hại nặng nề cho đồng mùa, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và thậm chí gây hủy hoại đất đai.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt châu chấu” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt châu chấu – Grasshopper eradication methods
 2. Dịch vụ diệt châu chấu – Grasshopper extermination services
 3. Chiến dịch diệt châu chấu – Grasshopper eradication campaign
 4. Thuốc diệt châu chấu – Grasshopper pesticide
 5. Kỹ thuật diệt châu chấu – Grasshopper elimination technique
 6. Chất diệt châu chấu – Grasshopper killer substance
 7. Diệt châu chấu tự nhiên – Natural grasshopper eradication
 8. Diệt châu chấu hiệu quả – Effective grasshopper extermination
 9. Diệt châu chấu trong nhà – Indoor grasshopper extermination
 10. Diệt châu chấu tại vườn – Garden grasshopper eradication

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Grasshopper control” với nghĩa là “Diệt châu chấu” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. We’ve started a Grasshopper control program to protect our crops. => Chúng tôi đã bắt đầu một chương trình diệt châu chấu để bảo vệ cây trồng của chúng tôi.
 2. Grasshopper control is crucial to prevent damage to agricultural fields. => Diệt châu chấu là rất quan trọng để ngăn ngừa thiệt hại cho ruộng đất nông nghiệp.
 3. Effective Grasshopper control measures have increased crop yields. => Các biện pháp diệt châu chấu hiệu quả đã tăng sản lượng mùa vụ.
 4. Local farmers use Grasshopper control techniques to protect their harvest. => Các nông dân địa phương sử dụng các kỹ thuật diệt châu chấu để bảo vệ vụ thu hoạch của họ.
 5. Grasshopper control services are available to assist farmers with pest management. => Dịch vụ diệt châu chấu được cung cấp để hỗ trợ người nông dân trong quản lý sâu bệnh.
 6. The Grasshopper control campaign has helped maintain a healthy crop environment. => Chiến dịch diệt châu chấu đã giúp duy trì một môi trường mùa vụ khỏe mạnh.
 7. Using eco-friendly Grasshopper control methods supports sustainable agriculture. => Sử dụng các phương pháp diệt châu chấu thân thiện với môi trường hỗ trợ nông nghiệp bền vững.
 8. Regular Grasshopper control prevents crop destruction and maintains harvest quality. => Diệt châu chấu đều đặn ngăn ngừa phá hoại cây trồng và duy trì chất lượng thu hoạch.
 9. Grasshopper control products meet safety and environmental standards. => Các sản phẩm diệt châu chấu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường.
 10. The Grasshopper control program aims to ensure food security in our region. => Chương trình diệt châu chấu nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực của chúng ta.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669