“Trong Tiếng Anh, sâu đục lá bắp là Hornworm, có phiên âm cách đọc là /ˈhɔːn.wɜːrm/.

Một loại sâu có hình dạng tròn hoặc hình trứng, thường có màu trắng hoặc vàng. Chúng có chiều dài khoảng 1,5-2,5 cm và thường được tìm thấy trong các loại cây thuộc họ bắp như bắp, ngô, hoa hồi, v.v. .

Dưới đây là một số từ liên quan với “Sâu đục lá bắp” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Sâu đục lá bắp ăn mòn – Corn earworm devouring
 2. Sự lan truyền của sâu đục lá bắp – Spread of corn earworm
 3. Đuôi sừng của sâu đục lá bắp – Horn of the corn earworm
 4. Sâu đục lá bắp trên cây bắp – Corn earworm on corn plants
 5. Sâu đục lá bắp đổi màu theo môi trường – Corn earworm changing color based on environment
 6. Kiểm soát sâu đục lá bắp bằng phương pháp sinh học – Biological control of corn earworm
 7. Sự nhận biết sâu đục lá bắp trên cây cà chua – Spotting corn earworm on tomato plants
 8. Sâu đục lá bắp ở giai đoạn nhộng – Corn earworm in the pupal stage
 9. Bệnh hại gây ra bởi sâu đục lá bắp – Damage caused by corn earworm
 10. Nông dân áp dụng phương pháp loại bỏ sâu đục lá bắp – Farmers implementing corn earworm removal methods

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Hornworm” với nghĩa là “Sâu đục lá bắp” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The hornworm caterpillar can cause significant damage to tomato plants by devouring their leaves. => Sâu đục lá bắp có thể gây thiệt hại đáng kể cho cây cà chua bằng cách ăn mòn lá của chúng.
 2. Farmers often use organic pesticides to control hornworm infestations in their corn fields. => Nông dân thường sử dụng thuốc trừ sâu hữu cơ để kiểm soát sự lan truyền của sâu đục lá bắp trong cánh đồng ngô của họ.
 3. The hornworm gets its name from the prominent “horn” at the end of its abdomen. => Sâu đục lá bắp được đặt tên theo “chân sừng” nổi bật ở cuối bụng của chúng.
 4. Hornworms are often camouflaged on tomato plants due to their green color, making them difficult to spot. => Sâu đục lá bắp thường được ngụy trang trên cây cà chua vì màu xanh của chúng, làm cho chúng khó nhận biết.
 5. The presence of hornworms in the garden may require manual removal or the use of biological controls. => Sự xuất hiện của sâu đục lá bắp trong vườn có thể đòi hỏi việc loại bỏ thủ công hoặc sử dụng kiểm soát sinh học.
 6. Hornworms are known for their voracious appetite, quickly consuming foliage on plants. => Sâu đục lá bắp nổi tiếng với khẩu phần ăn rất lớn, nhanh chóng tiêu thụ lá cây.
 7. The life cycle of the hornworm includes a pupal stage, during which it transforms into a moth. => Chu kỳ sống của sâu đục lá bắp bao gồm giai đoạn nhộng, trong đó chúng biến thành một con bướm.
 8. Hornworm infestations can lead to reduced crop yields and economic losses for farmers. => Sự lan truyền của sâu đục lá bắp có thể dẫn đến giảm lợi suất mùa và thiệt hại kinh tế cho nông dân.
 9. Natural predators such as parasitic wasps play a role in controlling hornworm populations. => Kẻ săn mồi tự nhiên như bọ rùa ký sinh đóng vai trò trong việc kiểm soát dân số của sâu đục lá bắp.
 10. Gardeners should monitor their plants regularly for signs of hornworm damage and take appropriate measures. => Người làm vườn nên theo dõi thường xuyên cây cỏ của họ để phát hiện dấu hiệu của sâu đục lá bắp và thực hiện các biện pháp phù hợp.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669