“Trong Tiếng Anh, chống mối mọt là Termite-proof, có phiên âm cách đọc là /ˈtɜːrmaɪt-pruːf/.

Chống mối mọt không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn bảo vệ sức khỏe và giữ cho môi trường sống an toàn và bền vững.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Chống mối mọt” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp chống mối mọt hiệu quả – Effective moth control methods
 2. Sản phẩm chống mối mọt an toàn – Safe moth repellents
 3. Cách ngăn chặn sự phát triển của mối mọt – Preventing the spread of moths
 4. Kỹ thuật diệt mối mọt không sử dụng hóa chất – Chemical-free moth eradication techniques
 5. Hệ thống kiểm soát mối mọt trong công nghiệp thực phẩm – Moth control system in the food industry
 6. Các cách bảo vệ vải khỏi sự tấn công của mối mọt – Strategies to protect fabric from moths
 7. Phương pháp loại bỏ tổ mối và ấu trùng mối mọt – Method to remove moth nests and larvae
 8. Công nghệ diệt mối mọt tiên tiến – Advanced moth eradication technology
 9. Các sản phẩm hóa chất chuyên dụng diệt mối mọt – Specialized chemical moth extermination products
 10. Quá trình loại bỏ mối mọt dựa trên điều tra và kiểm tra thường xuyên – Routine inspection-based moth removal process

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termite-proof” với nghĩa là “Chống mối mọt” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Investing in termite-proof materials for your home can help prevent termite infestations. => Đầu tư vào vật liệu chống mối mọt cho ngôi nhà của bạn có thể giúp ngăn chặn xâm nhập của mối mọt.
 2. Termite-proof coatings can be applied to wood structures to make them resistant to termite damage. => Các lớp phủ chống mối mọt có thể được áp dụng lên cấu trúc gỗ để làm cho chúng chống lại sự hư hỏng của mối mọt.
 3. Regular maintenance and inspections are necessary to ensure that your home remains termite-proof. => Bảo trì định kỳ và kiểm tra là cần thiết để đảm bảo ngôi nhà của bạn vẫn chống lại mối mọt.
 4. Termite-proof construction techniques can be used during the building process to minimize the risk of termite infestations. => Các kỹ thuật xây dựng chống mối mọt có thể được sử dụng trong quá trình xây dựng để giảm thiểu nguy cơ xâm nhập của mối mọt.)
 5. Termite-proof furniture is treated with chemicals or coatings to make it resistant to termite damage. => Nội thất chống mối mọt được xử lý với các chất hoá học hoặc lớp phủ để làm cho nó chống lại sự hư hỏng của mối mọt.
 6. Termite-proof measures, such as installing mesh screens on windows and vents, can help keep termites out of your home. => Các biện pháp chống mối mọt, như lắp đặt lưới che trên cửa sổ và ống thông gió, có thể giúp ngăn mối mọt xâm nhập vào nhà của bạn.
 7. Termite-proof treatments can be applied to wooden structures to create a barrier against termite infestations. => Điều trị chống mối mọt có thể được áp dụng lên cấu trúc gỗ để tạo ra một rào cản chống lại sự xâm nhập của mối mọt.
 8. Termite-proof landscaping techniques can be implemented to create a less attractive environment for termites around your property.
  (Các kỹ thuật thiết kế cảnh quan chống mối mọt có thể được triển khai để tạo ra một môi trường ít hấp dẫn hơn đối với mối mọt xung quanh tài sản của bạn.
 9. Termite-proofing your home involves a combination of preventive measures and regular inspections to ensure long-term protection against termites. => Việc chống mối mọt cho ngôi nhà của bạn bao gồm sự kết hợp giữa các biện pháp phòng ngừa và kiểm tra định kỳ để đảm bảo bảo vệ dài hạn chống lại mối mọt.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669