“Trong Tiếng Anh, diệt sâu bướm là Caterpillar control, có phiên âm cách đọc là [ˈkætərˌpɪlər kənˈtroʊl].

Sâu bướm cần nhiều thức ăn để chuẩn bị đóng kén hoá bướm, vì vậy, cần phải loại bỏ sâu bướm để bảo vệ khu vườn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt sâu bướm” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt sâu bướm hiệu quả – Effective caterpillar control
 2. Phương pháp diệt sâu bướm tự nhiên – Natural caterpillar control methods
 3. Sản phẩm diệt sâu bướm – Caterpillar control products
 4. Chiến lược diệt sâu bướm – Caterpillar control strategy
 5. Kỹ thuật diệt sâu bướm an toàn – Safe caterpillar control techniques
 6. Diệt sâu bướm hữu cơ – Organic caterpillar control
 7. Biện pháp diệt sâu bướm hiệu quả – Efficient caterpillar control measures
 8. Diệt sâu bướm trong vườn – Caterpillar control in the garden
 9. Sâu bướm kiểm soát hại lúa – Rice caterpillar pest control
 10. Diệt sâu bướm bằng phương pháp tự nhiên – Controlling caterpillars naturally

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Caterpillar control” với nghĩa là “Diệt sâu bướm” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Regular inspection is essential for effective caterpillar control in the garden. => Kiểm tra định kỳ là quan trọng để diệt sâu bướm hiệu quả trong vườn.
 2. Using natural predators is an environmentally friendly approach to caterpillar control. => Sử dụng kẻ săn mồi tự nhiên là một cách tiếp cận thân thiện với môi trường để diệt sâu bướm.
 3. Farmers employ various techniques for caterpillar control to protect their crops from damage. => Nông dân sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để diệt sâu bướm và bảo vệ mùa màng của họ khỏi tổn thương.
 4. Chemical pesticides are often used for rapid caterpillar control in large agricultural fields. => Thuốc trừ sâu hóa học thường được sử dụng để diệt sâu bướm nhanh chóng trên các cánh đồng nông nghiệp lớn.
 5. Implementing an early caterpillar control strategy can prevent extensive damage to crops. => Triển khai chiến lược diệt sâu bướm sớm có thể ngăn chặn tổn thương lớn cho mùa màng.
 6. Organic farmers prioritize natural methods for caterpillar control to maintain soil health. => Nông dân hữu cơ ưu tiên các phương pháp tự nhiên để diệt sâu bướm và duy trì sức khỏe đất đai.
 7. Researchers are exploring innovative solutions for sustainable caterpillar control in agriculture. => Nhà nghiên cứu đang khám phá những giải pháp sáng tạo để diệt sâu bướm bền vững trong nông nghiệp.
 8. Home gardeners can use neem oil as a non-toxic alternative for caterpillar control. => Người trồng cây ở nhà có thể sử dụng dầu neem làm phương pháp không độc hại để diệt sâu bướm.
 9. Caterpillar control measures vary depending on the species and the level of infestation. => Các biện pháp diệt sâu bướm thay đổi tùy thuộc vào loài và mức độ nhiễm bệnh.
 10. Integrated pest management includes caterpillar control as part of a holistic approach. => Quản lý kết hợp sâu bệnh bao gồm việc diệt sâu bướm như một phần của một cách tiếp cận toàn diện.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669