“Trong Tiếng Anh, diệt mối đất là Subterranean termite control, có phiên âm cách đọc là /səbˌtəˈreɪniən ˈtɜːrmaɪt kənˈtroʊl/.

Là biện pháp quan trọng để bảo vệ ngôi nhà và cơ sở hạ tầng khỏi sự tàn phá của chúng. Các biện pháp này không chỉ ngăn chặn thiệt hại về tài sản, mà còn giữ cho không gian sống xung quanh an toàn và chắc chắn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt mối đất” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt mối đất trong nhà – Indoor subterranean termite control
 2. Dịch vụ diệt mối đất chuyên nghiệp -Professional subterranean termite extermination service
 3. Phương pháp diệt mối đất an toàn – Safe subterranean termite control methods
 4. Kiểm soát và diệt mối đất – Control and exterminate subterranean termites
 5. Cách tự nhiên để diệt mối đất – Natural ways to eradicate subterranean termites
 6. Làm thế nào để ngăn chặn diệt mối đất – How to prevent subterranean termite control
 7. Diệt mối đất bằng môi trường an toàn – Environmentally safe subterranean termite eradication
 8. Chất diệt mối đất cần thiết – Necessary subterranean termite extermination agents
 9. Diệt mối đất hiệu quả – Effective subterranean termite control
 10. Ứng dụng diệt mối đất – Subterranean termite extermination applications

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Subterranean termite control” với nghĩa là “Diệt mối đất” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Subterranean termite control methods involve treating the soil to prevent infestations. => Phương pháp diệt mối đất liên quan đến việc xử lý đất để ngăn chặn sự lây nhiễm.
 2. Professional subterranean termite control services offer effective solutions for underground infestations. => Dịch vụ diệt mối đất chuyên nghiệp cung cấp giải pháp hiệu quả cho những lây nhiễm dưới đất.
 3. Environmentally safe measures are crucial in subterranean termite control to minimize ecological impact. => Biện pháp an toàn với môi trường là quan trọng trong việc diệt mối đất để giảm thiểu tác động sinh thái.
 4. Regular inspections are a key aspect of subterranean termite control for early detection. => Các cuộc kiểm tra định kỳ là một khía cạnh quan trọng của việc diệt mối đất để phát hiện sớm.
 5. Preventive measures play a crucial role in subterranean termite control strategies. => Các biện pháp phòng ngừa đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược diệt mối đất.
 6. Localized subterranean termite control programs may be implemented based on specific infestation areas. => Các chương trình diệt mối đất địa phương có thể được triển khai dựa trên các khu vực lây nhiễm cụ thể.
 7. Educational campaigns aim to raise awareness about the importance of subterranean termite control. => Các chiến dịch giáo dục nhằm tăng cường nhận thức về sự quan trọng của việc diệt mối đất.
 8. DIY subterranean termite control may be insufficient for extensive underground infestations. => Các biện pháp tự làm cho việc diệt mối đất có thể không đủ cho các lây nhiễm dưới đất rộng lớn.
 9. Effective subterranean termite control requires a comprehensive approach, including soil treatment and barrier installation. => Việc diệt mối đất hiệu quả đòi hỏi một phương pháp toàn diện, bao gồm xử lý đất và lắp đặt rào cản.
 10. Government initiatives often include subterranean termite control measures to protect public infrastructure. => Các sáng kiến của chính phủ thường bao gồm các biện pháp diệt mối đất để bảo vệ cơ sở hạ tầng công cộng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669