“Trong Tiếng Anh, chất trừ sâu là Pesticides, có phiên âm Anh – Anh là /ˈpes.tɪ.saɪd/ và phiên âm Anh – Mỹ là /ˈpes.tə.saɪd/

Chất trừ sâu là các chất hóa học được sử dụng để ngăn chặn sự phát triển của sâu bệnh gây hại, giúp bảo vệ cây trồng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và cả trong lĩnh vực y tế.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Chất trừ sâu” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Chất trừ sâu làm giảm dân số sâu bọ – Pesticides reduce insect populations
 2. Sử dụng chất trừ sâu để bảo vệ cây trồng – Using pesticides to protect crops
 3. Chất trừ sâu ngăn chặn sự phát triển của sâu bọ – Pesticides inhibit insect growth
 4. Nông dân sử dụng chất trừ sâu hiệu quả – Farmers use effective pesticides
 5. Chất trừ sâu giúp ngăn chặn bệnh hại cho cây trồng – Pesticides prevent crop diseases
 6. Sử dụng chất trừ sâu để bảo vệ hoa màu – Using pesticides to protect flowers
 7. Chất trừ sâu có thể gây hại cho môi trường – Pesticides can be harmful to the environment
 8. Chất trừ sâu làm giảm tỷ lệ nhiễm bệnh – Pesticides reduce infection rates
 9. Nghiên cứu về chất trừ sâu đang tiến triển – Research on pesticides is advancing
 10. Sử dụng chất trừ sâu cần tuân thủ hướng dẫn – Using pesticides requires following guidelines

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Pesticides” với nghĩa là “Chất trừ sâu” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Pesticides are essential for crop protection. => Chất trừ sâu là quan trọng để bảo vệ vụ mùa.
 2. Farmers use pesticides to prevent pest damage. => Nông dân sử dụng chất trừ sâu để ngăn chặn sự hại của sâu bệnh.
 3. Careful use of pesticides ensures effective pest control. => Sử dụng chất trừ sâu cẩn thận đảm bảo kiểm soát sâu bệnh hiệu quả.
 4. Pesticides play a crucial role in agricultural practices. => Chất trừ sâu đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.
 5. It’s important to apply pesticides at the right time. => Quan trọng áp dụng chất trừ sâu vào thời điểm phù hợp.
 6. The use of pesticides requires proper training. => Sử dụng chất trừ sâu đòi hỏi đào tạo đúng đắn.
 7. The effects of pesticides on ecosystems need consideration. => Tác động của chất trừ sâu đối với hệ sinh thái cần được xem xét.
 8. Pesticides can have both positive and negative impacts. => Chất trừ sâu có thể gây tác động tích cực và tiêu cực.
 9. Applying pesticides should follow safety guidelines. => Áp dụng chất trừ sâu cần tuân theo hướng dẫn an toàn.
 10. Continuous research aims to develop safer pesticides. => Nghiên cứu liên tục nhằm phát triển chất trừ sâu an toàn hơn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669