“Trong Tiếng Anh, diệt ong nhặng là Wasp control, có phiên âm cách đọc là /wɒsp kənˈtroʊl/.

Đây là điều cần thiết vì chúng có thể gây nguy hiểm và phiền toái. Không chỉ chúng có thể chích người, gây đau và dị ứng, mà còn có thể xâm nhập vào nhà và làm tổ gần thức phẩm.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt ong nhặng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt ong nhặng – Wasp eradication methods
 2. Dịch vụ diệt ong nhặng – Wasp extermination services
 3. Chiến dịch diệt ong nhặng – Wasp eradication campaign
 4. Thuốc diệt ong nhặng – Wasp pesticide
 5. Kỹ thuật diệt ong nhặng – Wasp elimination technique
 6. Chất diệt ong nhặng – Wasp killer substance
 7. Diệt ong nhặng hiệu quả – Effective wasp extermination
 8. Diệt ong nhặng trong nhà – Indoor wasp extermination
 9. Diệt ong nhặng tại vườn – Garden wasp eradication
 10. Diệt ong nhặng tự nhiên – Natural wasp eradication

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Wasp control” với nghĩa là “Diệt ong nhặng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Our neighborhood is conducting a Wasp control campaign to ensure safety in the park. => Khu phố của chúng tôi đang thực hiện chiến dịch diệt ong nhặng để đảm bảo an toàn tại công viên.
 2. Wasp control is essential to protect our outdoor environment. => Diệt ong nhặng là rất quan trọng để bảo vệ môi trường ngoại thất của chúng ta.
 3. Using the right Wasp control methods has reduced the number of wasp nests around our home. => Sử dụng đúng phương pháp diệt ong nhặng đã giảm số lượng tổ ong xung quanh nhà chúng tôi.
 4. Wasp control services are often needed to manage wasp populations in residential areas. => Dịch vụ diệt ong nhặng thường cần thiết để quản lý dân số ong nhặng tại khu vực dân cư.
 5. Implementing Wasp control measures helps ensure the safety of our community. => Thực hiện các biện pháp diệt ong nhặng giúp đảm bảo an toàn cho cộng đồng của chúng ta.
 6. Eco-friendly Wasp control methods are preferable for a safer environment. => Các phương pháp diệt ong nhặng thân thiện với môi trường được ưu tiên cho một môi trường an toàn hơn.
 7. Regular Wasp control is necessary to prevent allergic reactions from wasp stings. => Diệt ong nhặng đều đặn là cần thiết để ngăn ngừa phản ứng dị ứng từ sự chích của ong nhặng.
 8. Effective Wasp control in parks ensures public safety. => Diệt ong nhặng hiệu quả tại các công viên đảm bảo an toàn công cộng.
 9. Wasp control products should meet safety and environmental standards. => Các sản phẩm diệt ong nhặng cần đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường.
 10. Wasp control campaigns aim to reduce the risk of wasp stings in public areas. => Chiến dịch diệt ong nhặng nhằm giảm nguy cơ bị chích ong nhặng tại các khu vực công cộng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669