“Trong Tiếng Anh, diệt sâu bọ là Insect extermination, có phiên âm cách đọc là /ˈɪnsɛkt ɪkˌstɜrmɪˈneɪʃən/.

Việc diệt sâu bọ được thực hiện nhằm ngăn chặn sự gây hại của chúng đối với cây trồng, vườn tược, hoặc môi trường sống. Điều này giúp bảo vệ cây trồng khỏi sự tấn công và thiệt hại của sâu bọ, duy trì sự phát triển và năng suất của cây trồng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt sâu bọ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Quản lý sâu bọ – Pest control
 2. Dịch vụ diệt sâu bọ chuyên nghiệp – Professional insect extermination service
 3. Phương pháp diệt sâu bọ – Methods of insect extermination
 4. Chiến lược diệt sâu bọ – Pest extermination strategy
 5. Sử dụng hóa chất diệt sâu bọ – Chemical insect extermination
 6. Diệt sâu bọ bền vững – Sustainable insect extermination
 7. Hệ thống kiểm soát sâu bọ – Insect pest management system
 8. Kiểm tra diệt sâu bọ định kỳ – Regular insect extermination inspections
 9. Diệt sâu bọ không gây hại môi trường – Environmentally friendly insect extermination
 10. Dịch vụ diệt sâu bọ tự nhiên – Natural insect extermination service

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Insect extermination” với nghĩa là “Diệt sâu bọ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Insect extermination services are crucial for protecting crops from pest infestations. => Dịch vụ diệt sâu bọ là quan trọng để bảo vệ cây trồng khỏi sự lây lan của sâu bệnh.
 2. Farmers employ various methods of insect extermination to ensure a healthy yield. => Nhà nông sử dụng nhiều phương pháp diệt sâu bọ để đảm bảo một lượng sản phẩm khỏe mạnh.
 3. Integrated pest management includes insect extermination as part of a comprehensive strategy. => Quản lý loại sâu tích hợp bao gồm việc diệt sâu bọ như một phần của chiến lược toàn diện.
 4. The use of environmentally friendly products is encouraged for sustainable insect extermination practices. => Khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong các phương pháp diệt sâu bọ bền vững.
 5. Insect extermination is essential in preventing the spread of diseases carried by pests. => Diệt sâu bọ là quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh do sâu bệnh mang lại.
 6. Efficient insect extermination safeguards both residential and commercial spaces from pest threats. => Diệt sâu bọ hiệu quả bảo vệ cả không gian sống và kinh doanh khỏi nguy cơ từ sâu bệnh.
 7. Regular insect extermination inspections are conducted to identify and address potential pest problems. => Các cuộc kiểm tra định kỳ về diệt sâu bọ được tiến hành để xác định và giải quyết các vấn đề sâu bệnh tiềm ẩn.
 8. Insect extermination efforts contribute to maintaining a balanced ecosystem in agricultural areas. => Nỗ lực diệt sâu bọ đóng góp vào việc duy trì một hệ sinh thái cân bằng trong khu vực nông nghiệp.
 9. Chemical-free insect extermination methods are preferred to minimize environmental impact. => Các phương pháp diệt sâu bọ không sử dụng hóa chất được ưa chuộng để giảm thiểu tác động đến môi trường.
 10. Insect extermination specialists tailor their approaches to address specific pest challenges in different environments. => Chuyên gia diệt sâu bọ điều chỉnh phương pháp của họ để giải quyết các thách thức cụ thể từ sâu bệnh ở các môi trường khác nhau.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669