“Trong Tiếng Anh, mọt lạc là Peanut moth, có phiên âm cách đọc là /ˈpiːnʌt məʊθ/.

Đây là một thuật ngữ dùng để chỉ các loài côn trùng gây hại cho các loại lạc, bao gồm cả lạc rang và lạc tươi. Chúng có thể xâm nhập vào các sản phẩm lạc và gây thiệt hại bằng cách ăn mòn, làm hỏng hoặc nhiễm mầm bệnh vào lạc.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Mọt lạc” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mọt lạc – Peanut worm
 2. Loài mọt lạc – Peanut worm species
 3. Mọt lạc ăn hại – Damaging peanut worms
 4. Sự tấn công của mọt lạc – Peanut worm infestation
 5. Mọt lạc ăn sản phẩm nông nghiệp – Agricultural product-eating peanut worm
 6. Kiểm soát mọt lạc – Peanut worm control
 7. Điều trị chống mọt lạc – Peanut worm treatment
 8. Phòng tránh mọt lạc – Peanut worm prevention
 9. Thiệt hại do mọt lạc – Peanut worm damage
 10. Tổ mọt lạc – Peanut worm colony

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Peanut moth” với nghĩa là “Mọt lạc” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The peanut moth can infest stored peanuts, causing damage to the crop => Mọt lạc có thể xâm nhập vào lạc đã thóc, gây hỏng hóc cho mùa màng.
 2. Farmers need to take preventive measures to protect their peanut crops from peanut moth infestations. => Người nông dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ vụ mùa lạc của họ khỏi sự xâm nhập của mọt lạc.
 3. Peanut moth larvae can be found inside damaged peanuts. => Con sâu mọt lạc có thể được tìm thấy bên trong lạc bị hỏng.
 4. The presence of peanut moths in the storage facility is a concern for peanut farmers. => Sự xuất hiện của mọt lạc trong cơ sở lưu trữ là một vấn đề lo ngại đối với người trồng lạc.
 5. It’s essential to inspect stored peanuts for any signs of peanut moth damage. => Việc kiểm tra lạc đã thóc để tìm dấu hiệu của hỏng hóc do mọt lạc là rất quan trọng.
 6. Peanut moth infestations can lead to economic losses for peanut producers. => Sự xâm nhập của mọt lạc có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế cho những người sản xuất lạc
 7. Effective pest control methods are required to manage peanut moth populations. => Cần thiết phải có các phương pháp kiểm soát sâu hại hiệu quả để quản lý dân số mọt lạc.
 8. Peanut moth eggs are often laid on the surface of peanuts. => Trứng mọt lạc thường được đẻ trên bề mặt của lạc.
 9. Peanut moth damage can render the peanuts inedible. => Hỏng hóc do mọt lạc có thể làm cho lạc trở nên không thể ăn được.
 10. Proper storage conditions can help prevent peanut moth infestations. => Điều kiện lưu trữ đúng cách có thể giúp ngăn chặn sự xâm nhập của mọt lạc.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669