“Trong Tiếng Anh, dịch vụ diệt kiến là Ant extermination service, có phiên âm cách đọc là /ænt ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən ˈsɜːrvɪs/.

Việc tìm dịch vụ diệt kiến có thể được thực hiện thông qua một loạt các kênh khác nhau. Công ty diệt côn trùng chuyên nghiệp thường cung cấp các giải pháp diệt kiến chính xác và hiệu quả, đồng thời cung cấp các gói dịch vụ đa dạng phù hợp với nhu cầu cụ thể.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Dịch vụ diệt kiến” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ diệt kiến chuyên nghiệp – Professional ant extermination service
 2. Công ty cung cấp dịch vụ diệt kiến – Ant control service company
 3. Phương pháp diệt kiến hiệu quả – Effective ant eradication methods
 4. Dịch vụ diệt kiến tự nhiên – Natural ant extermination service
 5. Công nghệ mới trong dịch vụ diệt kiến – New technology in ant control service
 6. Dịch vụ diệt kiến an toàn cho môi trường – Environmentally safe ant extermination service
 7. Công ty diệt kiến địa phương – Local ant control company
 8. Các giải pháp diệt kiến đa dạng – Diverse ant eradication solutions
 9. Công ty cung cấp dịch vụ diệt kiến trong nhà – Indoor ant extermination service company
 10. Dịch vụ diệt kiến công nghiệp – Industrial ant control service

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ant extermination service” với nghĩa là “Dịch vụ diệt kiến” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Hiring a professional ant extermination service can effectively eliminate ant infestations in your home. => Thuê một dịch vụ diệt kiến chuyên nghiệp có thể loại bỏ các xâm nhập của kiến một cách hiệu quả trong nhà của bạn.
 2. The ant extermination service uses safe and effective methods to eradicate ants from your property. => Dịch vụ diệt kiến sử dụng các phương pháp an toàn và hiệu quả để tiêu diệt kiến khỏi tài sản của bạn.
 3. Regular ant extermination services can help prevent future ant infestations and keep your home ant-free. => Các dịch vụ diệt kiến định kỳ có thể giúp ngăn chặn các xâm nhập của kiến trong tương lai và giữ cho ngôi nhà của bạn không có kiến.
 4. The ant extermination service will identify the source of the ant problem and implement targeted solutions. => Dịch vụ diệt kiến sẽ xác định nguồn gốc của vấn đề kiến và thực hiện các giải pháp nhắm mục tiêu.
 5. DIY ant extermination methods are often ineffective and may not fully eliminate the ant colony. => Các phương pháp tự làm diệt kiến thường không hiệu quả và có thể không loại bỏ hoàn toàn tổ kiến.
 6. The ant extermination service can provide ongoing monitoring to ensure the effectiveness of the treatment. => Dịch vụ diệt kiến có thể cung cấp giám sát liên tục để đảm bảo hiệu quả của liệu pháp.
 7. The ant extermination service may use baits, sprays, or other specialized products to eliminate ants. => Dịch vụ diệt kiến có thể sử dụng mồi, phun xịt hoặc các sản phẩm chuyên dụng khác để tiêu diệt kiến.
 8. Professional ant extermination services have the expertise to identify different ant species and implement appropriate treatment methods. => Các dịch vụ diệt kiến chuyên nghiệp có chuyên môn để xác định các loài kiến khác nhau và thực hiện các phương pháp điều trị phù hợp.
 9. The ant extermination service will also provide recommendations on preventive measures to avoid future ant problems. => Dịch vụ diệt kiến cũng sẽ đưa ra các khuyến nghị về biện pháp phòng ngừa để tránh các vấn đề kiến trong tương lai.
 10. Hiring an ant extermination service can save you time and effort in dealing with persistent ant infestations. => Thuê một dịch vụ diệt kiến có thể tiết kiệm thời gian và công sức trong việc xử lý các xâm nhập kiến dai dẳng.)
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669