“Trong Tiếng Anh, xử lý côn trùng là Insect control, có phiên âm cách đọc là /ˈɪnˌsɛkt kənˈtroʊl/.

Xử lý côn trùng là quá trình sử dụng các biện pháp, kỹ thuật hoặc công nghệ để kiểm soát, giảm thiểu hoặc loại bỏ sự hiện diện và tác động của côn trùng gây hại trong một môi trường cụ thể.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Xử lý côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Xử lý côn trùng bằng hóa chất – Insect control using chemicals
 2. Sử dụng phương pháp sinh học xử lý côn trùng – Employing biological methods for insect control
 3. Xử lý côn trùng bằng phương pháp cơ học – Controlling insects through mechanical means
 4. Sử dụng thiết bị để xử lý côn trùng – Using devices for insect control
 5. Phương pháp xử lý côn trùng an toàn – Safe insect control methods
 6. Xử lý côn trùng để bảo vệ nông sản – Insect control to protect crops
 7. Xử lý côn trùng bằng cách sinh học – Insect control using biological means
 8. Áp dụng kỹ thuật xử lý côn trùng hiện đại – Applying modern insect control techniques
 9. Sử dụng công nghệ để xử lý côn trùn – Utilizing technology for insect control
 10. Xử lý côn trùng để ngăn chặn lây nhiễm – Controlling insects to prevent infestation

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Insect control” với nghĩa là “Xử lý côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Effective insect control is crucial for crop protection. => Việc xử lý côn trùng hiệu quả quan trọng để bảo vệ mùa vụ.
 2. Farmers use various methods for insect control. => Nông dân sử dụng nhiều phương pháp để xử lý côn trùng.
 3. Integrated pest management includes insect control. => Quản lý côn trùng toàn diện bao gồm việc xử lý côn trùng.
 4. Appropriate insect control methods reduce crop damage. => Các phương pháp xử lý côn trùng phù hợp giảm thiểu hỏng hại cho vụ mùa.
 5. Using pesticides is a common form of insect control. “Sử dụng thuốc trừ sâu là hình thức phổ biến của việc xử lý côn trùng.
 6. Research focuses on innovative insect control techniques. => Nghiên cứu tập trung vào các kỹ thuật xử lý côn trùng sáng tạo.
 7. Training is essential for effective insect control. => Đào tạo quan trọng cho việc xử lý côn trùng hiệu quả.
 8. Environmental impact assessments are part of insect control strategies. => Đánh giá tác động môi trường là một phần của chiến lược xử lý côn trùng.
 9. Integrated insect control requires a holistic approach. => Xử lý côn trùng toàn diện yêu cầu một phương pháp toàn diện.
 10. Insect control aims to safeguard public health. => Xử lý côn trùng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669