“Trong Tiếng Anh, loại bỏ sâu bọ là Eliminate pests, có phiên âm cách đọc là /ɪˈlɪmɪˌneɪt pɛsts/.

Để loại bỏ sâu bọ, có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Bạn có thể sử dụng hóa chất diệt sâu bọ, nhưng cũng nên xem xét các phương pháp sinh học, cơ học hoặc sử dụng cây trồng chống sâu bọ.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Loại bỏ sâu bọ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Loại bỏ sâu bọ bằng phương pháp sinh học – Eliminate pests using biological methods
 2. Phương pháp loại bỏ sâu bọ cơ học – Mechanical pest elimination method
 3. Loại bỏ sâu bọ bằng cách sử dụng hóa chất – Pest elimination using chemicals
 4. Cách loại bỏ sâu bọ hiệu quả – Effective pest elimination methods
 5. Loại bỏ sâu bọ trong vườn – Eliminating pests in the garden
 6. Sử dụng cây trồng chống sâu bọ – Using insect-resistant crops
 7. Loại bỏ sâu bọ từng bước – Step-by-step pest elimination
 8. Hướng dẫn loại bỏ sâu bọ tự nhiên – Guidelines for natural pest elimination
 9. Phương pháp loại bỏ sâu bọ an toàn – Safe pest elimination methods
 10. Loại bỏ sâu bọ môi trường thân thiện – Environmentally friendly pest elimination

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Eliminate pests” với nghĩa là “Loại bỏ sâu bọ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. It’s important to eliminate pests from your garden to protect your plants. => Quan trọng để loại bỏ sâu bọ khỏi vườn của bạn để bảo vệ cây trồng.
 2. Using organic methods can help eliminate pests without harming the environment. => Sử dụng phương pháp hữu cơ có thể giúp loại bỏ sâu bọ mà không gây hại cho môi trường.
 3. Regular pest control measures are necessary to eliminate pests and prevent infestations. => Cần thực hiện các biện pháp kiểm soát sâu bọ định kỳ để loại bỏ sâu bọ và ngăn chặn sự lây lan.
 4. Hiring a professional pest control service can effectively eliminate pests from your home. => Thuê dịch vụ kiểm soát sâu bọ chuyên nghiệp có thể hiệu quả loại bỏ sâu bọ khỏi nhà bạn.
 5. Using traps and baits is a common method to eliminate pests in households. => Sử dụng bẫy và mồi là một phương pháp phổ biến để loại bỏ sâu bọ trong gia đình.
 6. Proper sanitation practices can help eliminate pests by removing their food and breeding sources. => Thực hiện các biện pháp vệ sinh đúng cách có thể giúp loại bỏ sâu bọ bằng cách loại bỏ nguồn thức ăn và sinh sản của chúng.
 7. Integrated Pest Management (IPM) is an approach that aims to eliminate pests using a combination of strategies. => Quản lý sâu bọ tích hợp (IPM) là một phương pháp nhằm loại bỏ sâu bọ bằng cách kết hợp nhiều chiến lược.
 8. Eliminating pests can improve the overall health and well-being of your living environment. => Loại bỏ sâu bọ có thể cải thiện sức khỏe và trạng thái tổng thể của môi trường sống của bạn.
 9. It’s important to take proactive measures to eliminate pests before they become a major problem. => Quan trọng để thực hiện các biện pháp chủ động để loại bỏ sâu bọ trước khi chúng trở thành một vấn đề lớn.
 10. It’s crucial to eliminate pests to prevent disease spread. => Quan trọng loại bỏ sâu bọ để ngăn chặn sự lây lan của bệnh.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669