“Trong Tiếng Anh, côn trùng xâm nhập là Invasive insects, có phiên âm cách đọc là /ɪnˈveɪsɪv ˈɪnsɛkts/.

Một số loại côn trùng xâm nhập có thể mang theo các loại bệnh và lây nhiễm cho cây cỏ, cây trồng, hoặc động vật khác ở nơi mới. Điều này có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe và kinh tế cho cộng đồng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Côn trùng xâm nhập” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Quản lý côn trùng xâm nhập – Invasive insect management
 2. Chương trình kiểm soát côn trùng xâm nhập – Invasive insect control program
 3. Các loại côn trùng xâm nhập độc hại – Harmful invasive insect species
 4. Nghiên cứu về ảnh hưởng của côn trùng xâm nhập – Research on the impact of invasive insects
 5. Phòng ngừa sự lan rộ của côn trùng xâm nhập – Prevention of the spread of invasive insects
 6. Kiểm tra và theo dõi côn trùng xâm nhập – Inspection and monitoring of invasive insects
 7. Chính sách bảo vệ khỏi côn trùng xâm nhập – Policies for protection against invasive insects
 8. Biện pháp phòng ngừa côn trùng xâm nhập – Preventive measures for invasive insects
 9. Nghiên cứu về sinh học côn trùng xâm nhập – Biological research on invasive insects
 10. Chương trình diệt chuột và côn trùng xâm nhập – Rodent and invasive insect extermination program

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Invasive insects” với nghĩa là “Côn trùng xâm nhập” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Invasive insects can have a detrimental impact on local ecosystems by outcompeting native species for resources. Côn trùng xâm nhập có thể tác động có hại đến hệ sinh thái địa phương bằng cách cạnh tranh với các loài bản địa để có tài nguyên.
 2. Efforts are underway to control the spread of invasive insects and protect agricultural crops from their destructive impact. Các nỗ lực đang được triển khai để kiểm soát sự lây lan của côn trùng xâm nhập và bảo vệ các đồng nông nghiệp khỏi tác động phá hủy của chúng.
 3. Scientists are studying the behavior of invasive insects to develop effective strategies for their management and eradication. Các nhà khoa học đang nghiên cứu hành vi của côn trùng xâm nhập để phát triển các chiến lược hiệu quả cho việc quản lý và tiêu diệt chúng.
 4. The introduction of invasive insects to new habitats often occurs inadvertently through global trade and transportation. Việc giới thiệu côn trùng xâm nhập vào các môi trường mới thường xuyên xảy ra một cách không cố ý thông qua thương mại và vận tải toàn cầu.
 5. Invasive insects, such as the emerald ash borer, pose a significant threat to certain tree species in North America. Côn trùng xâm nhập, như con bọ xanh lục, đặt ra mối đe dọa lớn đối với một số loài cây nhất định tại Bắc Mỹ.
 6. Communities are urged to be vigilant in reporting and managing the presence of invasive insects to prevent further ecological damage. Cộng đồng được khuyến cáo phải cảnh báo và quản lý sự xuất hiện của côn trùng xâm nhập để ngăn chặn thêm tổn thất đối với hệ sinh thái.
 7. The rapid reproduction of invasive insects can lead to population explosions, exacerbating their impact on local flora and fauna. Sự sinh sản nhanh chóng của côn trùng xâm nhập có thể dẫn đến sự bùng nổ dân số, làm trầm trọng thêm tác động của chúng đối với động và thực vật địa phương.
 8. Invasive insects often lack natural predators in their new environments, allowing them to thrive and spread uncontrollably. Côn trùng xâm nhập thường thiếu những kẻ thù tự nhiên trong môi trường mới, giúp chúng phát triển mạnh mẽ và lây lan không kiểm soát.
 9. Integrated pest management programs aim to address the challenge of invasive insects while minimizing the use of harmful chemicals. Các chương trình quản lý dịch hại tích hợp nhằm giải quyết thách thức từ côn trùng xâm nhập và giảm thiểu việc sử dụng các hóa chất có hại.
 10. Preventing the introduction of invasive insects requires stricter regulations on international trade and transportation practices. Ngăn chặn sự giới thiệu của côn trùng xâm nhập đòi hỏi các quy định nghiêm ngặt về thương mại quốc tế và các thực tế vận tải.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669