“Trong Tiếng Anh, tiêu diệt kiến là Extermination of ants, có phiên âm cách đọc là /ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən ʌv ænts/.

Việc này cũng giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi sự xâm nhập và phá hủy của chúng. Trong vườn hoặc khu vực nông nghiệp, việc kiểm soát kiến là cần thiết để bảo vệ cây trồng và hoa màu.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tiêu diệt kiến” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Tiêu diệt kiến đất – Eradicate soil ants
 2. Cách tiêu diệt kiến một cách an toàn – Safe ant extermination method
 3. Thuốc tiêu diệt kiến tự nhiên – Natural ant eradication medicine
 4. Kỹ thuật tiêu diệt kiến hiệu quả – Effective ant elimination technique
 5. Sản phẩm tiêu diệt kiến không gây ô nhiễm – Ant eradication product non-polluting
 6. Quy trình tiêu diệt kiến an toàn cho trẻ em – Safe ant eradication process for children
 7. Phương pháp tiêu diệt kiến không gây tổn thương cho môi trường – Ant elimination method environmentally friendly
 8. Dịch vụ tiêu diệt kiến chuyên nghiệp – Professional ant extermination service
 9. Thiết bị tiêu diệt kiến thông minh – Smart ant eradication equipment
 10. Kế hoạch tiêu diệt kiến toàn diện – Comprehensive ant extermination plan

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Extermination of ants” với nghĩa là “Tiêu diệt kiến” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Our new method ensures the complete extermination of ants in your home. => Phương pháp mới của chúng tôi đảm bảo việc tiêu diệt kiến hoàn toàn trong nhà bạn.
 2. Chemical sprays are commonly used for the extermination of ants in households. => Sử dụng phun hoá chất là phổ biến để tiêu diệt kiến trong các hộ gia đình.
 3. Professional extermination of ants is essential for long-term relief from infestations. => Việc tiêu diệt kiến chuyên nghiệp là cần thiết để giảm bớt các tình trạng xâm nhập kéo dài.
 4. The quick extermination of ants in the garden prevented crop damage. => Việc tiêu diệt kiến nhanh chóng trong vườn đã ngăn chặn thiệt hại cho mùa vụ.
 5. Using natural methods for the extermination of ants is becoming more popular. => Sử dụng phương pháp tự nhiên để tiêu diệt kiến đang trở nên phổ biến hơn.
 6. The company guarantees complete extermination of ants with their innovative approach. => Công ty đảm bảo việc tiêu diệt kiến hoàn toàn bằng phương pháp sáng tạo của họ.
 7. Regular inspection and treatment are vital for the successful extermination of ants. => Việc kiểm tra và điều trị đều đặn là quan trọng để tiêu diệt kiến thành công.
 8. Persistent infestation required multiple rounds of extermination of ants. => Sự xâm nhập dai dẳng yêu cầu nhiều vòng tiêu diệt kiến.
 9. The community organized an event to discuss the most effective methods for the extermination of ants. => Cộng đồng tổ chức sự kiện để thảo luận về những phương pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt kiến.
 10. A comprehensive plan was implemented for the extermination of ants in the affected areas. => Một kế hoạch toàn diện được triển khai để tiêu diệt kiến trong những khu vực bị ảnh hưởng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669