“Trong Tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/

Được thực hiện nhằm ngăn chặn sự lây lan của các bệnh do muỗi Aedes gây ra. Muỗi Aedes là nguồn lây truyền chính của các bệnh như sốt xuất huyết, sốt Zika và sốt rét.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt muỗi Aedes” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt muỗi Aedes – Aedes mosquito eradication method
 2. Cách diệt muỗi Aedes hiệu quả – Effective Aedes mosquito eradication technique
 3. Chiến lược diệt muỗi Aedes – Aedes mosquito extermination strategy
 4. Phương pháp diệt muỗi Aedes tự nhiên – Natural Aedes mosquito control method
 5. Nghiên cứu về diệt muỗi Aedes – Research on Aedes mosquito eradication
 6. Kỹ thuật diệt muỗi Aedes không gây ô nhiễm – Non-polluting Aedes mosquito control technique
 7. Cách ngăn chặn sự phát triển của muỗi Aedes – Preventing the proliferation of Aedes mosquitoes method
 8. Diệt muỗi Aedes dựa trên kỹ thuật sinh học – Biological-based Aedes mosquito eradication
 9. Phương pháp diệt muỗi Aedes an toàn cho môi trường – Environmentally safe Aedes mosquito control method
 10. Công nghệ mới diệt muỗi Aedes – New technology for eradicating Aedes mosquitoes

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill Aedes mosquitoes” với nghĩa là “Diệt muỗi Aedes” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Efforts to kill Aedes mosquitoes have intensified in areas affected by dengue fever. => Nỗ lực diệt muỗi Aedes đã được tăng cường tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi sốt xuất huyết.
 2. Spraying is a common method used to kill Aedes mosquitoes and prevent the spread of diseases. => Việc phun thuốc là một phương pháp thông thường được sử dụng để diệt muỗi Aedes và ngăn chặn sự lan truyền của các bệnh truyền nhiễm.
 3. Communities are urged to actively participate in campaigns to kill Aedes mosquitoes breeding in stagnant water. => Cộng đồng được khuyến khích tham gia tích cực vào các chiến dịch diệt muỗi Aedes sinh sống trong nước đọng.
 4. The government has allocated funds to kill Aedes mosquitoes and reduce the incidence of mosquito-borne diseases. => Chính phủ đã cung cấp nguồn kinh phí để diệt muỗi Aedes và giảm tỷ lệ các bệnh lây truyền qua muỗi.
 5. Education on how to kill Aedes mosquitoes is crucial in preventing outbreaks of diseases like Zika and dengue. => Việc giáo dục về cách diệt muỗi Aedes là rất quan trọng để ngăn chặn các đợt dịch bệnh như Zika và sốt xuất huyết.
 6. Innovative methods using biological agents are being explored to kill Aedes mosquitoes while minimizing environmental impact. => Các phương pháp sáng tạo sử dụng tác nhân sinh học đang được khám phá để diệt muỗi Aedes trong khi giảm thiểu tác động đến môi trường.
 7. Household mosquito control measures include using insecticides to kill Aedes mosquitoes in and around homes. => Các biện pháp kiểm soát muỗi tại hộ gia đình bao gồm việc sử dụng thuốc diệt côn trùng để diệt muỗi Aedes trong nhà và xung quanh nhà.
 8. Health authorities emphasize the need to kill Aedes mosquitoes to curb the spread of deadly diseases carried by these vectors. => Các cơ quan y tế nhấn mạnh việc cần diệt muỗi Aedes để kiềm chế sự lan truyền của các bệnh nguy hiểm do muỗi này mang.
 9. Research is ongoing to find new and effective ways to kill Aedes mosquitoes without harming beneficial insects. => Công việc nghiên cứu vẫn đang tiếp tục để tìm ra những cách mới và hiệu quả để diệt muỗi Aedes mà không gây hại cho côn trùng có ích.
 10. Community engagement is essential in organized efforts to kill Aedes mosquitoes and minimize disease transmission. => Sự tham gia của cộng đồng là rất quan trọng trong các nỗ lực tổ chức để diệt muỗi Aedes và giảm thiểu việc truyền bệnh.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669