“Trong Tiếng Anh, diệt côn trùng là Insect extermination, có phiên âm cách đọc là “ˈɪnˌsɛkt ɪkˌstɜrməˈneɪʃən.”

Các loại côn trùng gây ra cho chúng ta một số bệnh như muỗi thì truyền bệnh sốt xuất huyết, bệnh sốt rét, bệnh cảm cúm,… Cần xử lý ngay trước khi nó gây hại đến mình

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt côn trùng – Insect extermination methods
 2. Cách diệt côn trùng tự nhiên – Natural insect control
 3. Chất diệt côn trùng – Insect-killing substances
 4. Chương trình kiểm soát côn trùng – Insect control program
 5. Kỹ thuật diệt côn trùng hiệu quả – Effective insect control techniques
 6. Biện pháp ngăn chặn sự lây lan của côn trùng – Preventive measures against insect infestation
 7. Sử dụng lưới chống côn trùng – Using insect screens
 8. Lựa chọn sản phẩm diệt côn trùng – Choosing insect-killing products
 9. Đèn diệt côn trùng UV – UV insect-killing lights
 10. Phòng tránh sự phát triển của côn trùng – Preventing insect breeding

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Insect extermination” với nghĩa là “Diệt côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Insect extermination is crucial in agricultural settings to protect crops from damage. => Diệt côn trùng là rất quan trọng trong môi trường nông nghiệp để bảo vệ cây trồng khỏi sự hủy hoại.
 2. Our company specializes in insect extermination services for homes and businesses. => Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ diệt côn trùng cho gia đình và doanh nghiệp.
 3. Insect extermination is an essential component of integrated pest management. => Diệt côn trùng là một phần quan trọng của quản lý sâu rộng tích hợp.
 4. The use of insecticides is a common method for insect extermination. => Sử dụng thuốc diệt côn trùng là một phương pháp phổ biến để diệt côn trùng.
 5. Regular insect extermination can help maintain a healthy and hygienic environment. => Diệt côn trùng đều đặn có thể giúp duy trì môi trường sạch sẽ và khỏe mạnh.
 6. Insect extermination techniques vary depending on the type of pests present. => Các kỹ thuật diệt côn trùng thay đổi tùy theo loại côn trùng hiện diện.
 7. Insect extermination is necessary in food processing facilities to ensure product safety. => Diệt côn trùng là cần thiết trong các cơ sở xử lý thực phẩm để đảm bảo an toàn sản phẩm.
 8. Integrated pest control involves multiple approaches, including insect extermination. => Quản lý sâu rộng tích hợp bao gồm nhiều phương pháp, bao gồm cả diệt côn trùng.
 9. Insect extermination products should be used with caution to avoid environmental harm. => Sản phẩm diệt côn trùng nên được sử dụng cẩn thận để tránh gây hại cho môi trường.
 10. Proper insect extermination can prevent the spread of diseases carried by insects. => Diệt côn trùng đúng cách có thể ngăn chặn sự lây truyền của các bệnh do côn trùng mang đi.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669