“Trong Tiếng Anh, bọ rùa đuôi kép là Ichneumonfly, có phiên âm cách đọc là /ˌɪkˈnuːmənflaɪ/.

Bọ rùa đuôi kép là một loại ong thuộc họ Ichneumonidae, chúng ký sinh trong các ấu trùng của loài côn trùng khác. Chúng sử dụng cơ quan đẻ trứng dài để đặt trứng bên trong cơ thể của ấu trùng chủ nhân

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bọ rùa đuôi kép” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Bọ rùa đuôi kép làm ký sinh – Ichneumon wasp parasitizing
 2. Cơ quan đẻ trứng của bọ rùa đuôi kép – Ichneumon wasp ovipositor
 3. Sâu bệnh bị tấn công bởi bọ rùa đuôi kép – Insect attacked by Ichneumon wasp
 4. Nghiên cứu về hành vi của bọ rùa đuôi kép – Research on the behavior of Ichneumon wasps
 5. Chu kỳ sống của bọ rùa đuôi kép – Life cycle of Ichneumon wasps
 6. Sự cân bằng sinh thái được duy trì bởi bọ rùa đuôi kép – Ecological balance maintained by Ichneumon wasps
 7. Bọ rùa đuôi kép là kẻ săn mồi tự nhiên – Ichneumon wasp, a natural predator
 8. Đám Ichneumon wasp đậu trên cây – Cluster of Ichneumon wasps on a tree
 9. Sự hợp tác giữa bọ rùa đuôi kép và loài cây – Cooperation between Ichneumon wasps and plant species
 10. Sự giảm cần thiết của thuốc trừ sâu nhờ vào bọ rùa đuôi kép – Reduction in the need for pesticides thanks to Ichneumon wasps.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ichneumonfly” với nghĩa là “Bọ rùa đuôi kép” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The Ichneumonfly is a fascinating insect known for its long ovipositor. => Bọ rùa đuôi kép là một loài côn trùng thú vị với vòi đẻ dài.
 2. Ichneumonflies are important natural enemies of many pest insects. => Bọ rùa đuôi kép là kẻ thù tự nhiên quan trọng của nhiều loài côn trùng gây hại.
 3. The Ichneumonfly larvae develop inside the bodies of other insects. => Ấu trùng của bọ rùa đuôi kép phát triển bên trong cơ thể các loài côn trùng khác.
 4. The Ichneumonfly uses its long ovipositor to lay eggs deep inside tree bark. => Bọ rùa đuôi kép sử dụng vòi đẻ dài để đẻ trứng sâu trong vỏ cây.
 5. Ichneumonflies are known for their parasitic lifestyle. => Bọ rùa đuôi kép nổi tiếng với lối sống ký sinh.
 6. The Ichneumonfly is often considered beneficial in organic farming. => Bọ rùa đuôi kép thường được coi là có lợi trong nông nghiệp hữu cơ.
 7. The Ichneumonfly has a slender body and long antennae. => Bọ rùa đuôi kép có cơ thể mảnh mai và ăng-ten dài.
 8. The Ichneumonfly is a common sight in gardens and forests. => Bọ rùa đuôi kép thường xuất hiện phổ biến trong vườn và rừng.
 9. The Ichneumonfly is known for its complex life cycle. => Bọ rùa đuôi kép nổi tiếng với chu kỳ sống phức tạp.
 10. Ichneumonflies play a crucial role in maintaining ecological balance. => Bọ rùa đuôi kép đóng vai trò quan trọng trong duy trì cân bằng sinh thái.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669