“Trong Tiếng Anh, tiêu diệt bọ cánh cứng là Beetle extermination, có phiên âm cách đọc là /ˈbiːtəl ɪksˌtɜːrmɪˈneɪʃən/

Tiêu diệt bọ cánh cứng là quan trọng để bảo vệ cây trồng khỏi sự hủy hoại của chúng, giữ vững nguồn thực phẩm và nâng cao chất lượng nông sản. Phương pháp có thể bao gồm sử dụng thuốc trừ sâu và các biện pháp quản lý sinh học để kiểm soát sự gia tăng của chúng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Tiêu diệt bọ cánh cứng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ tiêu diệt bọ cánh cứng – Beetle extermination service
 2. Phương pháp tiêu diệt bọ cánh cứng – Beetle extermination method
 3. Thuốc tiêu diệt bọ cánh cứng – Beetle extermination pesticide
 4. Kỹ thuật tiêu diệt bọ cánh cứng – Beetle extermination technique
 5. Sự xâm nhập của bọ cánh cứng – Beetle infestation
 6. Tiêu diệt bọ cánh cứng hiệu quả – Effective beetle extermination
 7. Tiêu diệt bọ cánh cứng triệt để – Thorough beetle extermination
 8. Nguyên nhân gây ra sự xâm nhập của bọ cánh cứng – Causes of beetle infestation
 9. Tiêu diệt bọ cánh cứng để bảo vệ tài sản – Exterminate beetles to protect property
 10. Chuyên gia tiêu diệt bọ cánh cứng – Beetle extermination expert

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Beetle extermination” với nghĩa là “Tiêu diệt bọ cánh cứng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. We offer professional beetle extermination services to eliminate infestations in your home. => Chúng tôi cung cấp dịch vụ tiêu diệt bọ cánh cứng chuyên nghiệp để loại bỏ sự xâm nhập trong nhà bạn.
 2. The beetle extermination process involves identifying the species and implementing targeted treatment methods. => Quá trình tiêu diệt bọ cánh cứng bao gồm xác định loài và áp dụng các phương pháp điều trị nhắm mục tiêu.
 3. Our experienced technicians use effective pesticides to ensure thorough beetle extermination. => Các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả để đảm bảo tiêu diệt bọ cánh cứng một cách triệt để.
 4. Beetle extermination is crucial to protect your property from damage caused by these pests. => Tiêu diệt bọ cánh cứng là rất quan trọng để bảo vệ tài sản của bạn khỏi sự hủy hoại do loài côn trùng này gây ra.
 5. If you notice signs of beetle infestation, contact us immediately for professional extermination services. => Nếu bạn nhận thấy dấu hiệu của sự xâm nhập của bọ cánh cứng, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để được cung cấp dịch vụ tiêu diệt chuyên nghiệp.
 6. Our beetle extermination experts will assess the extent of the infestation and develop a customized treatment plan. => Các chuyên gia tiêu diệt bọ cánh cứng của chúng tôi sẽ đánh giá mức độ xâm nhập và phát triển kế hoạch điều trị tùy chỉnh.
 7. We use eco-friendly methods for beetle extermination to minimize the impact on the environment. => Chúng tôi sử dụng phương pháp thân thiện với môi trường để tiêu diệt bọ cánh cứng nhằm giảm thiểu tác động lên môi trường.
 8. Our beetle extermination services are available for both residential and commercial properties. => Dịch vụ tiêu diệt bọ cánh cứng của chúng tôi có sẵn cho cả tài sản dân cư và thương mại.
 9. Effective beetle extermination requires a combination of preventive measures and targeted treatments. => Tiêu diệt bọ cánh cứng hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp giữa biện pháp phòng ngừa và các biện pháp điều trị nhắm mục tiêu.
 10. Trust our professional team for reliable beetle extermination services that will eradicate the problem completely. => Hãy tin tưởng vào đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi để được cung cấp dịch vụ tiêu diệt bọ cánh cứng đáng tin cậy sẽ loại bỏ vấn đề hoàn toàn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669