“Trong Tiếng Anh, diệt bọ trĩ là Kill thrips, có phiên âm cách đọc là /kɪl θrɪps/.

Là một phần quan trọng trong quản lý và bảo vệ cây trồng. Bọ trĩ là loại côn trùng nhỏ thường gây hại cho cây trồng bằng cách ăn lá hoặc hút chất dẻo của cây trồng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt bọ trĩ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt bọ trĩ tự nhiên – Natural thrips extermination
 2. Phương pháp diệt bọ trĩ hiệu quả – Effective thrips eradication method
 3. Sản phẩm diệt bọ trĩ không độc hại – Non-toxic thrips elimination product
 4. Kỹ thuật diệt bọ trĩ an toàn – Safe thrips extermination technique
 5. Diệt bọ trĩ bằng hóa chất – Chemical thrips eradication
 6. Quy trình diệt bọ trĩ trong vườn – Thrips eradication process in the garden
 7. Dịch vụ diệt bọ trĩ chuyên nghiệp – Professional thrips extermination service
 8. Thiết bị diệt bọ trĩ hiện đại – Modern thrips eradication equipment
 9. Kế hoạch diệt bọ trĩ toàn diện – Comprehensive thrips extermination plan
 10. Sản phẩm diệt bọ trĩ không gây hại – Non-harmful thrips elimination product

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill thrips” với nghĩa là “Diệt bọ trĩ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. To protect your plants, you need to kill thrips before they can cause damage. => Để bảo vệ cây trồng của bạn, bạn cần phải diệt bọ trĩ trước khi chúng gây ra sự hư hại.
 2. Killing thrips is essential for preventing the spread of plant diseases. => Việc diệt bọ trĩ là rất quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh thực vật.
 3. Don’t let thrips destroy your garden – take action and kill them today. => Đừng để bọ trĩ phá hủy khu vườn của bạn – hãy hành động và diệt chúng ngay hôm nay.
 4. The best way to control thrips is to kill them early before they can reproduce and cause further damage. => Cách tốt nhất để kiểm soát bọ trĩ là diệt chúng sớm trước khi chúng có thể sinh sản và gây ra sự hư hại nghiêm trọng.
 5. Thrips can be a serious threat to your crops, so it’s important to kill them as soon as possible. => Bọ trĩ có thể là mối đe dọa nghiêm trọng đối với vụ mùa của bạn, vì vậy quan trọng để diệt chúng càng sớm càng tốt.
 6. There are many effective ways to kill thrips, including using insecticides and natural predators. => Có nhiều cách hiệu quả để diệt bọ trĩ, bao gồm sử dụng thuốc trừ sâu và kẻ thù tự nhiên.
 7. Killing thrips is an important part of any pest control program for your plants. => Việc diệt bọ trĩ là một phần quan trọng của bất kỳ chương trình kiểm soát côn trùng nào cho cây trồng của bạn.
 8. If you want to keep your plants healthy and productive, you need to kill thrips before they can cause damage. => Nếu bạn muốn giữ cho cây trồng của mình khỏe mạnh và sản xuất tốt, bạn cần phải diệt bọ trĩ trước khi chúng gây ra sự hư hại.
 9. Thrips can be difficult to spot, but it’s important to find and kill them before they can spread throughout your garden. => Bọ trĩ có thể khó phát hiện, nhưng quan trọng để tìm và diệt chúng trước khi chúng lan rộng khắp khu vườn của bạn.
 10. Killing thrips is an important step in protecting your plants from further damage and ensuring a healthy harvest. => Việc diệt bọ trĩ là một bước quan trọng trong việc bảo vệ cây trồng của bạn khỏi sự hư hại tiếp tục và đảm bảo một vụ thu hoạch khỏe mạnh.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669