“Trong Tiếng Anh, diệt nhện đỏ là Red spider mite control, có phiên âm cách đọc là /ˈrɛd ˈspaɪdər maɪt kənˈtroʊl/

Diệt nhện đỏ nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự tăng số quá mức của chúng trong vườn, cây trồng. Nhện đỏ có thể làm hại cây bằng cách hút chất lỏng từ lá, gây yếu đuối và chết cây.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt nhện đỏ” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Sản phẩm diệt nhện đỏ hiệu quả – Effective red spider mite control product
 2. Cách diệt nhện đỏ tự nhiên – Natural red spider mite eradication methods
 3. Những loại thuốc diệt nhện đỏ an toàn cho cây trồng – Safe red spider mite pesticides for crops
 4. Đánh giá sản phẩm diệt nhện đỏ – Review of red spider mite control product
 5. Hướng dẫn sử dụng thuốc diệt nhện đỏ – Instructions for using red spider mite pesticide
 6. Phương pháp tự nhiên để kiểm soát sự lan truyền của nhện đỏ – Natural methods to control the spread of red spider mites
 7. Tác động của thuốc diệt nhện đỏ đối với môi trường – Environmental impact of red spider mite pesticides
 8. Nhện đỏ và cách phòng tránh sự tàn phá cho cây trồng – Red spider mites and preventive measures against crop damage
 9. Hiệu quả của biện pháp phòng ngừa nhện đỏ trong nông nghiệp – Effectiveness of red spider mite prevention measures in agriculture
 10. Đối phó với cuộc xâm lược của nhện đỏ trên cây xanh – Dealing with the invasion of red spider mites on greenery

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Red spider mite control” với nghĩa là “Diệt nhện đỏ” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Our new product offers effective red spider mite control for your plants. => Sản phẩm mới của chúng tôi mang lại hiệu quả trong việc diệt nhện đỏ cho cây của bạn.
 2. Integrated pest management is essential for successful red spider mite control. => Quản lý dịch tử tích hợp là quan trọng để diệt nhện đỏ thành công.
 3. Farmers are adopting advanced techniques for red spider mite control in their crops. => Nông dân đang áp dụng các kỹ thuật tiên tiến để diệt nhện đỏ trên cây trồng của họ.
 4. Regular monitoring is key to early detection and red spider mite control. => Theo dõi đều đặn là chìa khóa để phát hiện sớm và diệt nhện đỏ.
 5. Organic farming emphasizes natural methods for red spider mite control without harmful chemicals. => Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh các phương pháp tự nhiên để diệt nhện đỏ mà không sử dụng hóa chất độc hại.
 6. Researchers are exploring innovative solutions for sustainable red spider mite control. => Các nhà nghiên cứu đang khám phá các giải pháp sáng tạo để diệt nhện đỏ bền vững.
 7. Early intervention is crucial for effective red spider mite control in orchards. => Can thiệp sớm là quan trọng để diệt nhện đỏ hiệu quả trong vườn cây ăn trái.
 8. The agricultural extension program provides valuable information on red spider mite control. => Chương trình mở rộng nông nghiệp cung cấp thông tin quý giá về việc diệt nhện đỏ.
 9. Proper irrigation practices contribute to successful red spider mite control in gardens. => Các phương pháp tưới tiêu đúng đắn đóng góp vào việc diệt nhện đỏ thành công trong vườn.
 10. Educational workshops focus on empowering farmers with knowledge about red spider mite control. => Các hội thảo giáo dục tập trung vào việc trang bị nông dân với kiến thức về cách diệt nhện đỏ.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669