“Trong Tiếng Anh, phòng chống gián là Cockroach control, có phiên âm cách đọc là

/ˈkɒk.roʊtʃ kənˈtroʊl/

Phòng chống gián nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, duy trì vệ sinh thực phẩm, và bảo vệ tài sản. Nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường chất lượng sống và bảo vệ doanh nghiệp, nông nghiệp khỏi hậu quả gây hại của gián.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Phòng chống gián” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phòng ngừa gián – Cockroach prevention
 2. Quản lý gián – Cockroach management
 3. Chiến lược phòng chống gián – Cockroach control strategy
 4. Biện pháp ngăn chặn gián – Measures to prevent cockroaches
 5. Hệ thống phòng chống gián – Cockroach control system
 6. Kỹ thuật chống gián – Techniques for deterring cockroaches
 7. Kiểm soát gián trong nhà – Cockroach control indoors
 8. Chống sự xâm nhập của gián – Combating cockroach invasion
 9. Chiến lược ngăn chặn gián – Cockroach prevention strategy
 10. Ngăn chặn sự lây lan của gián – Preventing the spread of cockroaches

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Cockroach control” với nghĩa là “Phòng chống gián” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Efficient cockroach control is essential in urban areas to maintain public health standards. => Việc phòng chống gián hiệu quả là quan trọng trong khu vực đô thị để duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh cộng đồng.
 2. Residential areas often require professional cockroach control services to address infestations effectively. => Các khu dân cư thường cần đến các dịch vụ phòng chống gián chuyên nghiệp để giải quyết nhiễm trùng một cách hiệu quả.
 3. Integrated pest management includes cockroach control as part of an overall strategy for pest prevention. => Quản lý dịch vụ loại sâu tích hợp bao gồm phòng chống gián như một phần của chiến lược tổng thể để ngăn ngừa sự xuất hiện của sâu bệnh.
 4. Homeowners are encouraged to adopt cockroach control practices to safeguard their living spaces. => Chủ nhà được khuyến khích thực hiện các thực hành phòng chống gián để bảo vệ không gian sống của họ.
 5. Public spaces like restaurants and hotels prioritize cockroach control to uphold hygiene standards. => Các không gian công cộng như nhà hàng và khách sạn ưu tiên thực hiện phòng chống gián để duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh.
 6. Cockroach control specialists use advanced techniques to identify and eliminate infestations in commercial buildings. => Chuyên gia phòng chống gián sử dụng các kỹ thuật tiên tiến để xác định và loại bỏ nhiễm trùng trong các tòa nhà thương mại.
 7. Educational campaigns raise awareness about the importance of cockroach control in preventing food contamination. => Các chiến dịch giáo dục tăng cường nhận thức về sự quan trọng của phòng chống gián trong ngăn chặn ô nhiễm thực phẩm.
 8. Regular cockroach control inspections are conducted in food processing facilities to ensure product safety. => Các cuộc kiểm tra phòng chống gián định kỳ được tiến hành trong các cơ sở chế biến thực phẩm để đảm bảo an toàn sản phẩm.
 9. Cockroach control measures in apartment buildings are essential to prevent the spread of infestations between units. => Các biện pháp phòng chống gián trong các tòa nhà chung cư là quan trọng để ngăn chặn sự lan truyền của nhiễm trùng giữa các căn hộ.
 10. The success of cockroach control programs relies on collaboration between pest control professionals and residents. => Sự thành công của các chương trình phòng chống gián phụ thuộc vào sự hợp tác giữa các chuyên gia diệt côn trùng và cư dân.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669