“Trong Tiếng Anh, diệt bọ gậy là Kill larvae, có phiên âm cách đọc là [kɪl ˈlɑrvi].

Đây là bước quan trọng để ngăn chặn sự tàn phá của chúng đối với ngôi nhà và tài sản. Bọ gậy không chỉ làm hại cấu trúc, mà còn tạo ra nguy cơ mất mát tài sản và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt bọ gậy” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt bọ gậy hiệu quả – Effective termite control
 2. Cách diệt bọ gậy tự nhiên – Natural ways to control termites
 3. Dịch vụ diệt bọ gậy chuyên nghiệp – Professional termite control services
 4. Diệt bọ gậy bằng phương pháp hóa học – Chemical termite control methods
 5. Diệt bọ gậy trong nhà – Termite control in the house
 6. Biện pháp diệt bọ gậy hiệu quả – Effective measures to control termites
 7. Diệt bọ gậy và phòng ngừa tái phát – Termite control and prevention of recurrence
 8. Tác hại của bọ gậy và cách diệt chúng – The harm of termites and how to control them
 9. Diệt bọ gậy và bảo vệ kết cấu nhà – Termite control and protection of the house structure
 10. Diệt bọ gậy và tác động đến môi trường – Termite control and environmental impact

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill larvae” với nghĩa là “Diệt bọ gậy” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. We need to take action to kill larvae and prevent further damage to the wooden structures. => Chúng ta cần thực hiện biện pháp để diệt bọ gậy và ngăn chặn sự tàn phá tiếp theo đối với cấu trúc gỗ.
 2. Using specialized pesticides is an effective way to kill larvae and protect your home. => Sử dụng thuốc trừ sâu chuyên dụng là một cách hiệu quả để diệt bọ gậy và bảo vệ ngôi nhà của bạn.
 3. It’s crucial to hire professionals to kill larvae and implement a comprehensive termite control plan. => Việc thuê chuyên gia để diệt bọ gậy và triển khai một kế hoạch kiểm soát mối toàn diện là rất quan trọng.
 4. Regular inspections are necessary to detect and kill larvae before they cause significant damage. => Các cuộc kiểm tra định kỳ là cần thiết để phát hiện và diệt bọ gậy trước khi chúng gây ra tổn thương đáng kể.
 5. The homeowner decided to use a natural remedy to kill larvae instead of chemical treatments. => Chủ nhà quyết định sử dụng phương pháp tự nhiên để diệt bọ gậy thay vì sử dụng hóa chất.
 6. Swift action is required to kill larvae once they are identified in the wooden furniture. => Hành động nhanh chóng là cần thiết để diệt bọ gậy ngay sau khi chúng được xác định trong đồ gỗ.
 7. Using heat treatments is an alternative method to kill larvae in specific infested areas. => Sử dụng phương pháp điều trị nhiệt là một phương pháp thay thế để diệt bọ gậy ở các khu vực bị nhiễm.
 8. An early intervention program was implemented to kill larvae and prevent further colony expansion. => Một chương trình can thiệp sớm đã được triển khai để diệt bọ gậy và ngăn chặn sự mở rộ của tổ.
 9. Educating homeowners about the signs of termite infestation is crucial for early action to kill larvae. => Việc giáo dục chủ nhà về các dấu hiệu của sự nhiễm bọ gậy là quan trọng để hành động sớm để diệt bọ gậy.
 10. The exterminator used a targeted approach to kill larvae without harming beneficial insects in the garden. => Người tiêu diệt sử dụng phương pháp định rõ mục tiêu để diệt bọ gậy mà không làm hại cho loài côn trùng có lợi trong vườn.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669