“Trong Tiếng Anh, côn trùng có ích là Beneficial insects, có phiên âm cách đọc là [bɪˈnɪfɪʃəl ˈɪnsɛkts].

Côn trùng có ích như ong, bọ rùa và nhện đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Chúng giúp thụ phấn cây, kiểm soát côn trùng gây hại và duy trì sự đa dạng sinh học, góp phần quan trọng cho nông nghiệp và môi trường.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Rệp sáp” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Sự quan trọng của côn trùng có ích – Importance of beneficial insects
 2. Bảo vệ côn trùng có ích – Conservation of beneficial insects
 3. Công dụng của côn trùng hữu ích trong nông nghiệp – Roles of beneficial insects in agriculture
 4. Xây dựng môi trường sống cho côn trùng có ích – Creating habitats for beneficial insects
 5. Côn trùng làm tăng sản xuất cây trồng – Insects enhancing crop production
 6. Ưu điểm của việc sử dụng côn trùng hữu ích – Advantages of using beneficial insects
 7. Chăm sóc côn trùng có lợi cho môi trường – Caring for beneficial insects for environmental health
 8. Phương pháp tự nhiên kiểm soát côn trùng – Natural methods of insect control
 9. Bảo vệ môi trường sống của côn trùng có ích – Protecting the habitat of beneficial insects.
 10. Sự đa dạng sinh học của côn trùng hữu ích – Biodiversity of beneficial insects

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Beneficial insects” với nghĩa là “Côn trùng có ích” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Beneficial insects such as ladybugs and lacewings can help control pests in your garden without the need for harmful chemicals. => Côn trùng có ích như bọ rùa và bọ râm có thể giúp kiểm soát sâu bệnh trong vườn của bạn mà không cần sử dụng các hóa chất độc hại.
 2. Incorporating plants that attract beneficial insects into your garden can help create a natural pest control system. => Kết hợp các loại cây thu hút côn trùng có ích vào vườn của bạn có thể giúp tạo ra một hệ thống kiểm soát sâu bệnh tự nhiên.
 3. Beneficial insects can also help pollinate plants and improve soil health. => Côn trùng có ích cũng có thể giúp thụ phấn cho các loại cây và cải thiện sức khỏe đất.
 4. Ladybugs are a common beneficial insect that feed on aphids and other garden pests. => Bọ rùa là một loại côn trùng có ích phổ biến ăn các loài sâu bệnh và côn trùng khác trong vườn.
 5. Beneficial insects can be purchased and released into your garden as a natural pest control method. => Côn trùng có ích có thể được mua và thả vào vườn của bạn như một phương pháp kiểm soát sâu bệnh tự nhiên.
 6. Providing a habitat for beneficial insects, such as a bee house, can help support their populations in your garden. => Cung cấp môi trường sống cho các loài côn trùng có ích, chẳng hạn như một tổ ong, có thể giúp hỗ trợ các quần thể của chúng trong vườn của bạn.
 7. Beneficial insects are an important part of a healthy ecosystem and can help reduce the need for synthetic pesticides. => Côn trùng có ích là một phần quan trọng của hệ sinh thái lành mạnh và có thể giúp giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp.
 8. Encouraging biodiversity in your garden can help attract and support a variety of beneficial insects. => Khuyến khích đa dạng sinh học trong vườn của bạn có thể giúp thu hút và hỗ trợ nhiều loài côn trùng có ích khác nhau.
 9. Some beneficial insects, such as praying mantises, can also be kept as pets and used for pest control indoors. => Một số loài côn trùng có ích, chẳng hạn như bọ ngựa, cũng có thể được nuôi như thú cưng và sử dụng để kiểm soát sâu bệnh trong nhà.
 10. Learning to identify and attract beneficial insects can be an important part of organic gardening practices. > Học cách nhận dạng và thu hút côn trùng có ích có thể là một phần quan trọng của các phương pháp trồng trọt hữu cơ.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669