“Trong Tiếng Anh, bột diệt kiến là Ant killer powder, có phiên âm cách đọc là /ænt ˈkɪlər ˈpaʊdər/.

Bột diệt kiến là một chất cản trở hoặc tiêu diệt kiến. Bạn áp dụng bột quanh khu vực hoạt động của kiến để tiếp xúc với chất này. Chọn loại bột phù hợp, phân bố tại các đường đi của kiến, và tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn sử dụng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bột diệt kiến” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp kiểm soát kiến – Ant control method
 2. Chất chống kiến – Ant repellent
 3. Kiểm soát tổ kiến – Ant nest control
 4. Loại bột diệt kiến tự nhiên – Natural ant killer powder
 5. Áp dụng bột diệt kiến – Application of ant killer powder
 6. Hiệu quả trong tiêu diệt kiến – Effectiveness in ant extermination
 7. Bảo vệ môi trường – Environmental safety
 8. Sản phẩm chống kiến an toàn – Safe ant control product
 9. Phương pháp không độc hại cho gia đình – Non-toxic approach for household
 10. Kiến vàng – Yellow ants

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Ant killer powder” với nghĩa là “Ant killer powder” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Ant killer powder is an effective way to eliminate ant infestations in your home. => Bột diệt kiến là một cách hiệu quả để tiêu diệt sự xâm nhập của kiến trong nhà của bạn.
 2. Always follow the instructions carefully when using ant killer powder to ensure safe and effective use. => Luôn tuân thủ hướng dẫn cẩn thận khi sử dụng bột diệt kiến để đảm bảo việc sử dụng an toàn và hiệu quả.
 3. Ant killer powder should be applied directly to ant trails and areas of infestation for best results. => Bột diệt kiến nên được áp dụng trực tiếp vào đường mòn của kiến và khu vực bị xâm nhập để đạt được kết quả tốt nhất.
 4. Ant killer powder contains chemicals that are toxic to ants, so it should be kept out of reach of children and pets. => Bột diệt kiến chứa các hóa chất độc hại đối với kiến, vì vậy nó nên được để xa tầm tay của trẻ em và thú cưng.
 5. For severe ant infestations, it may be necessary to use ant killer powder in combination with other pest control methods. => Đối với sự xâm nhập nghiêm trọng của kiến, có thể cần phải sử dụng bột diệt kiến kết hợp với các phương pháp kiểm soát sâu bệnh khác.
 6. Ant killer powder can be purchased at most hardware or home improvement stores. => Bột diệt kiến có thể được mua tại hầu hết các cửa hàng phụ kiện hoặc nâng cấp nhà cửa.
 7. It is important to identify the type of ant infestation you have before using ant killer powder, as different species may require different treatments. => Việc xác định loại sự xâm nhập của kiến bạn đang có trước khi sử dụng bột diệt kiến là rất quan trọng, vì các loài khác nhau có thể yêu cầu các phương pháp điều trị khác nhau.
 8. Ant killer powder should be used sparingly and only in areas where ants are present, as excessive use can be harmful to the environment. => Bột diệt kiến nên được sử dụng ít và chỉ ở những khu vực có kiến xuất hiện, vì việc sử dụng quá mức có thể gây hại cho môi trường.
 9. When applying ant killer powder, wear gloves and avoid inhaling the powder to minimize exposure to the chemicals. => Khi áp dụng bột diệt kiến, đeo găng tay và tránh hít phải bột để giảm thiểu tiếp xúc với các hóa chất.
 10. Ant killer powder can provide long-lasting protection against ant infestations when used correctly and in combination with proper sanitation practices. => Bột diệt kiến có thể cung cấp bảo vệ lâu dài chống lại sự xâm nhập của kiến khi được sử dụng đúng cách và kết hợp với các thực hành vệ sinh đúng.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669