“Trong Tiếng Anh, hộp nhử mối là Termite bait station, có phiên âm cách đọc là /biːn ˈwiːvəl/..

Là một công cụ được sử dụng để kiểm soát và tiêu diệt mối. Nó thường được sử dụng như một phương pháp không gian để thu hút và tiêu diệt mối trong một khu vực cụ thể.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Hộp nhử mối” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Hộp nhử mối – Termite bait station
 2. Hộp mồi mối – Termite bait box
 3. Thiết bị kiểm soát mối – Termite control device
 4. Sử dụng hộp nhử mối để kiểm soát mối – Using termite bait stations for termite control
 5. Mồi mối kiểm soát – Termite control bait
 6. Hệ thống mồi mối – Termite bait system
 7. Hộp chất mồi mối – Termite bait container
 8. Trạm mồi mối – Termite bait station
 9. Thiết bị kiểm tra mối gỗ – Wood termite inspection device
 10. Sử dụng mồi mối trong hộp nhử – Using bait in termite bait stations

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termite bait station” với nghĩa là “Hộp nhử mối” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. A termite bait station is a safe and effective way to control termite infestations. => Hộp nhử mối là một cách an toàn và hiệu quả để kiểm soát sự xâm nhập của mối.
 2. Termite bait stations contain a slow-acting poison that is carried back to the termite colony. => Hộp nhử mối chứa một chất độc tác dụng chậm được mang trở lại tổ mối.
 3. The use of termite bait stations can be a good alternative to chemical treatments for termite control. => Việc sử dụng hộp nhử mối có thể là một phương án thay thế tốt cho các phương pháp xử lý hóa học trong việc kiểm soát mối.
 4. Termite bait stations are typically installed around the perimeter of a building or other wooden structure. => Hộp nhử mối thường được lắp đặt xung quanh chu vi của một tòa nhà hoặc các cấu trúc gỗ khác.
 5. Regular monitoring and maintenance of termite bait stations is important for their effectiveness. => Giám sát và bảo dưỡng định kỳ của hộp nhử mối là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả.
 6. Termite bait stations are designed to be non-intrusive and do not require drilling or trenching. => Hộp nhử mối được thiết kế để không xâm nhập và không yêu cầu khoan hoặc đào đường.
 7. The use of termite bait stations can be a cost-effective solution for long-term termite control. => Việc sử dụng hộp nhử mối có thể là một giải pháp tiết kiệm chi phí cho việc kiểm soát mối lâu dài.
 8. Termite bait stations can be used in conjunction with other termite control methods for maximum effectiveness. => Hộp nhử mối có thể được sử dụng kết hợp với các phương pháp kiểm soát mối khác để đạt hiệu quả tối đa.
 9. The installation of termite bait stations should be done by a professional pest control compan. => Việc lắp đặt hộp nhử mối nên được thực hiện bởi một công ty kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp.
 10. Termite bait stations are environmentally friendly and do not harm non-targeted species. => Hộp nhử mối thân thiện với môi trường và không gây hại cho các loài không nhắm đến.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669