“Trong Tiếng Anh, kiến rừng là Forest ant, có phiên âm cách đọc là /ˈfɔːrɪst ænt/.

Kiến rừng là một loại kiến thích nghi với môi trường sống trong rừng. Chúng có kích thước và hình dạng đa dạng, tùy thuộc vào loài.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Kiến rừng” và cách dịch sang tiếng anh:

 • Tổ kiến rừng – Forest ant nest
 • Kiến rừng đen – Black forest ant
 • Quần thể kiến rừng – Forest ant colony
 • Kiến rừng xanh – Green forest ant
 • Kiến rừng vàng – Yellow forest ant
 • Kiến rừng đỏ – Red forest ant
 • Sự phát triển của kiến rừng – Development of forest ants
 • Kích thước của kiến rừng – Size of forest ants
 • Hành vi xã hội của kiến rừng – Social behavior of forest ants
 • Môi trường sống của kiến rừng – Habitat of forest ants

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Forest ant” với nghĩa là “Kiến rừng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. I spotted a group of forest ants marching in a straight line. => Tôi nhìn thấy một đoàn kiến rừng di chuyển thành hàng ngang.
 2. Forest ants build intricate tunnels underground for their nests. => Kiến rừng xây dựng những hầm ngầm phức tạp cho tổ của chúng.
 3. The forest ant queen is responsible for laying eggs and reproducing. => Nữ hoàng kiến rừng chịu trách nhiệm đẻ trứng và sinh sản.
 4. Forest ants are known for their strong bite and defensive behavior. => Kiến rừng nổi tiếng với cắn mạnh và hành vi phòng thủ.
 5. The forest ant workers collect food and bring it back to the nest. => Các công nhân kiến rừng thu thập thức ăn và mang về tổ.
 6. Forest ants play a vital role in the ecosystem by controlling insect populations. => Kiến rừng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái bằng cách kiểm soát số lượng côn trùng.
 7. Forest ants communicate with each other using pheromones and touch. => Kiến rừng giao tiếp với nhau bằng mùi pheromone và tiếp xúc.
 8. The forest ant colony can consist of thousands of individuals. => Đàn kiến rừng có thể bao gồm hàng ngàn cá thể.
 9. Forest ants have a complex social structure with different roles and castes. => Kiến rừng có cấu trúc xã hội phức tạp với các vai trò và tầng lớp khác nhau.
 10. Forest ants are commonly found in wooded areas and forests around the world. => Kiến rừng thường được tìm thấy trong khu vực có rừng và rừng trên toàn thế giới.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669