“Trong Tiếng Anh, diệt ong là Kill bees, có phiên âm cách đọc là /kɪl biːz/.

Việc diệt ong thường sử dụng hóa chất diệt côn trùng. Tuy nhiên, điều này không được khuyến khích vì có thể gây tổn thương cho môi trường và ong. Việc tìm cách di chuyển chúng hoặc liên hệ với chuyên gia là cách an toàn hơn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt ong” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Diệt ong không là giải pháp tốt – Killing bees isn’t a good solution.
 2. Phương pháp diệt ong cần được tránh – The method of killing bees should be avoided.
 3. Không nên diệt ong một cách vô lý – Avoid killing bees needlessly.
 4. Cần tìm cách giải quyết mà không diệt ong – Finding a solution without killing bees is necessary.
 5. Diệt ong gây tổn thương môi trường – Killing bees harms the environment.
 6. Hãy tìm phương án khác thay vì diệt ong – Find an alternative instead of killing bees.
 7. Diệt ong có thể gây hại cho hệ sinh thái – Killing bees can harm the ecosystem.
 8. Việc diệt ong cần sự cân nhắc kỹ lưỡng – Killing bees requires careful consideration.
 9. Đừng diệt ong một cách thiếu suy nghĩ – Don’t kill bees thoughtlessly.
 10. Phương pháp diệt ong cần được thay đổi – The method of killing bees needs to change.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill bees” với nghĩa là “Diệt ong” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The use of pesticides can kill bees and harm the environment. => Việc sử dụng thuốc trừ sâu có thể diệt ong và gây hại cho môi trường.
 2. It’s important to find ways to control pests without killing bees. => Quan trọng để tìm cách kiểm soát sâu bệnh mà không diệt ong.
 3. Killing bees can disrupt the pollination process, affecting crops. => Việc diệt ong có thể làm gián đoạn quá trình thụ phấn, ảnh hưởng đến vụ mùa.
 4. Farmers need to be aware that certain practices may inadvertently kill bees. => Người nông dân cần nhận thức rằng một số hành vi có thể vô tình diệt ong.
 5. Protecting bees is crucial as they play a vital role in the ecosystem. => Bảo vệ ong rất quan trọng vì chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái.
 6. We must find alternatives that don’t involve killing bees. => Chúng ta cần tìm giải pháp không liên quan đến việc diệt ong.
 7. Killing bees can have far-reaching consequences for agriculture. => Việc diệt ong có thể có hậu quả lâu dài đối với nông nghiệp.
 8. Using certain chemicals can unintentionally kill bees. => Sử dụng một số hóa chất có thể vô tình diệt ong.
 9. We should promote methods that protect bees rather than kill them. => Chúng ta nên thúc đẩy các phương pháp bảo vệ ong thay vì diệt chúng.
 10. Killing bees disrupts the delicate balance of the ecosystem. => Việc diệt ong làm gián đoạn sự cân bằng tinh tế của hệ sinh thái.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669