“Trong Tiếng Anh, dịch vụ diệt côn trùng là Pest control services, có phiên âm cách đọc là /pɛst kənˈtroʊl ˈsɜrvɪsɪz/.

Dịch vụ kiểm soát côn trùng bao gồm việc ngăn chặn, quản lý hoặc loại bỏ côn trùng gây hại trong một khu vực cụ thể, như nhà ở, cơ sở thương mại, hay công nghiệp.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Dịch vụ kiểm soát côn trùng” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ kiểm soát côn trùng giá rẻ – Affordable pest control services.
 2. Cung cấp dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp – Providing professional pest control services.
 3. Dịch vụ kiểm soát côn trùng 24/7 – 24/7 pest control services.
 4. Dịch vụ kiểm soát côn trùng hiệu quả – Effective pest control services.
 5. Dịch vụ kiểm soát côn trùng an toàn cho trẻ em và vật nuôi – Pest control services safe for children and pets.
 6. Dịch vụ kiểm soát côn trùng tận nhà – In-home pest control services.
 7. Dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên biệt cho doanh nghiệp – Specialized pest control services for businesses.
 8. Dịch vụ kiểm soát côn trùng tự nhiên – Natural pest control services.
 9. Dịch vụ kiểm soát côn trùng hữu cơ – Organic pest control services.
 10. Dịch vụ kiểm soát côn trùng chất lượng cao – High-quality pest control services.

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Pest control services” với nghĩa là “Dịch vụ kiểm soát côn trùng” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Businesses often hire pest control services to maintain a hygienic environment for customers. => Các doanh nghiệp thường thuê dịch vụ kiểm soát côn trùng để duy trì môi trường sạch sẽ cho khách hàng.
 2. Homeowners rely on pest control services to safeguard their properties from termite damage. => Chủ nhà dựa vào dịch vụ kiểm soát côn trùng để bảo vệ tài sản của họ khỏi thiệt hại do mối.
 3. Pest control services employ various techniques to exterminate rodents and insects. => Dịch vụ kiểm soát côn trùng sử dụng nhiều kỹ thuật để tiêu diệt loài gặm nhấm và côn trùng.
 4. Communities organize collective pest control services to address neighborhood-wide issues. => Cộng đồng tổ chức dịch vụ kiểm soát côn trùng tập thể để giải quyết các vấn đề lan rộng trong khu vực.
 5. Pest control services play a crucial role in maintaining public health standards. => Dịch vụ kiểm soát côn trùng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các tiêu chuẩn về sức khỏe cộng đồng.
 6. Effective pest control services focus on prevention strategies as much as eradication methods. => Dịch vụ kiểm soát côn trùng hiệu quả tập trung vào chiến lược ngăn chặn cũng như các phương pháp tiêu diệt.
 7. Pest control services are essential for maintaining a safe and healthy environment, especially in densely populated urban areas where pest infestations can pose significant health risks.  => Dịch vụ kiểm soát côn trùng là rất quan trọng để duy trì môi trường an toàn và lành mạnh, đặc biệt là ở các khu vực đô thị đông đúc, nơi sự lây lan của côn trùng có thể gây ra rủi ro sức khỏe đáng kể.
 8. Businesses operating in the food industry rely on pest control services to adhere to strict hygiene regulations and prevent contamination of their products.  => Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm phụ thuộc vào dịch vụ kiểm soát côn trùng để tuân thủ các quy định vệ sinh nghiêm ngặt và ngăn chặn việc ô nhiễm sản phẩm của họ.
 9. Pest control services offer a range of integrated pest management solutions, utilizing environmentally friendly approaches to minimize the impact on non-target organisms. => Dịch vụ kiểm soát côn trùng cung cấp một loạt giải pháp quản lý côn trùng tích hợp, sử dụng các phương pháp thân thiện với môi trường để giảm thiểu tác động đến các sinh vật không phải là mục tiêu.
 10. Effective pest control services not only eradicate existing infestations but also focus on preventing future occurrences through regular inspections and tailored prevention strategies. => Dịch vụ kiểm soát côn trùng hiệu quả không chỉ tiêu diệt sự lây lan hiện tại mà còn tập trung vào việc ngăn chặn các vụ xâm nhập trong tương lai thông qua kiểm tra định kỳ và các chiến lược ngăn chặn được tùy chỉnh.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669