“Trong Tiếng Anh, dịch vụ diệt mọt là Termite extermination service, có phiên âm cách đọc là /ˈtɜːrmaɪt ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən ˈsɜːrvɪs/.

Dịch vụ diệt mọt thường bao gồm một loạt các biện pháp và hoạt động nhằm kiểm soát và loại bỏ mối từ một khu vực cụ thể.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Dịch vụ diệt mọt” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Dịch vụ diệt mọt chuyên nghiệp – Professional moth extermination service
 2. Công ty diệt mọt đáng tin cậy – Reliable moth control company
 3. Dịch vụ diệt mọt an toàn cho gia đình – Family-safe moth extermination service
 4. Chuyên gia diệt mọt – Moth extermination expert
 5. Dịch vụ diệt mọt tự nhiên – Natural moth control service
 6. Diệt mọt hiệu quả – Effective moth extermination
 7. Dịch vụ diệt mọt ưu đãi – Affordable moth extermination service
 8. Đội ngũ diệt mọt chuyên nghiệp – Professional moth extermination team
 9. Dịch vụ diệt mọt hàng đầu – Top-notch moth extermination service
 10. Diệt mọt và phòng ngừa tái phát – Moth extermination and prevention of recurrence service

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termite extermination service” với nghĩa là “Dịch vụ diệt mối” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Homeowners sought a professional termite extermination service to address the infestation in their property. => Người sở hữu nhà tìm kiếm dịch vụ diệt mối chuyên nghiệp để giải quyết sự xâm lấn trong tài sản của họ.
 2. The termite extermination service includes a thorough inspection to identify the extent of the termite problem. => Dịch vụ diệt mối bao gồm một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng để xác định mức độ vấn đề mối.
 3. A reputable termite extermination service uses environmentally friendly methods to ensure safe elimination. => Dịch vụ diệt mối uy tín sử dụng phương pháp thân thiện với môi trường để đảm bảo việc loại bỏ an toàn.
 4. Termite extermination services often provide long-term solutions to prevent future termite infestations. => Các dịch vụ diệt mối thường cung cấp giải pháp dài hạn để ngăn chặn sự xâm lấn của mối trong tương lai.
 5. Professional termite extermination service technicians are trained to identify and target termite colonies effectively. => Các kỹ thuật viên của dịch vụ diệt mối chuyên nghiệp được đào tạo để xác định và nhắm đến các tổ mối một cách hiệu quả.
 6. Homebuyers often request a termite inspection as part of the termite extermination service before purchasing a property. => Người mua nhà thường yêu cầu kiểm tra mối là một phần của dịch vụ diệt mối trước khi mua tài sản.
 7. A comprehensive termite extermination service may include the use of baiting systems to control termite populations. => Một dịch vụ diệt mối toàn diện có thể bao gồm việc sử dụng hệ thống nhử mồi để kiểm soát dân số mối.)
 8. “The cost of termite extermination services varies depending on the severity of the infestation and the size of the property. => Chi phí của dịch vụ diệt mối thay đổi tùy thuộc vào mức độ xâm lấn nặng nề và diện tích của tài sản.
 9. Termite extermination services play a crucial role in protecting the structural integrity of buildings and wooden structures. => Dịch vụ diệt mối đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính toàn vẹn cấu trúc của các công trình và cấu trúc gỗ.
 10. After a termite extermination service, homeowners are often provided with recommendations for ongoing termite prevention. => Sau một dịch vụ diệt mối, người sở hữu nhà thường được cung cấp các đề xuất để duy trì phòng ngừa mối tiếp tục.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669