“Trong Tiếng Anh, diệt trừ mối mọt là Termite extermination, có phiên âm cách đọc là /ˈtɜːrmaɪt ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən/.

Đề cập đến việc loại bỏ hoặc kiểm soát mối mọt khỏi môi trường hoặc tài sản để ngăn chúng gây thiệt hại hoặc xâm nhập.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt trừ mối mọt” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Mối mọt – Termite infestationCông ty diệt mối mọt – Termite extermination companyThuốc diệt mối mọt – Termite pesticide
 2. Hệ thống ngăn mối mọt – Termite prevention system
 3. Kiểm tra mối mọt – Termite inspection
 4. Cản trở mối mọt – Termite barrier
 5. Diệt mối mọt tự nhiên – Natural termite control
 6. Hỏa tiễn – Fumigation
 7. Máy theo dõi mối mọt – Termite monitoring device

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Termite extermination” với nghĩa là “Diệt trừ mối mọt” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Professional pest control services offer effective termite extermination methods. => Dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp cung cấp các phương pháp diệt trừ mối mọt hiệu quả.
 2. Termite extermination requires the use of specialized chemicals to eliminate the infestation. => Việc diệt trừ mối mọt đòi hỏi sử dụng các hóa chất chuyên dụng để tiêu diệt sự lây lan.
 3. Regular inspections and preventive measures can help prevent the need for termite extermination. => Kiểm tra định kỳ và biện pháp phòng ngừa có thể giúp ngăn chặn việc cần phải diệt trừ mối mọt.
 4. Termite extermination should be carried out by trained professionals to ensure thorough eradication. => Việc diệt trừ mối mọt nên được thực hiện bởi các chuyên gia được đào tạo để đảm bảo diệt sạch.
 5. The cost of termite extermination can vary depending on the extent of the infestation and the size of the affected area. => Chi phí diệt trừ mối mọt có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ lây nhiễm và diện tích bị ảnh hưởng.
 6. Termite extermination is essential to protect wooden structures from further damage. => Việc diệt trừ mối mọt là cần thiết để bảo vệ các cấu trúc gỗ khỏi thiệt hại tiếp tục.
 7. Effective termite extermination requires a comprehensive approach, including identifying the source of infestation and implementing targeted treatments. => Việc diệt trừ mối mọt hiệu quả yêu cầu một phương pháp toàn diện, bao gồm xác định nguồn gốc lây nhiễm và thực hiện các liệu pháp nhắm mục tiêu.
 8. Termite extermination is an important step in maintaining the structural integrity of buildings. => Diệt trừ mối mọt là bước quan trọng để duy trì tính toàn vẹn kết cấu của các công trình xây dựng.
 9. Termite extermination is crucial to protect your home from structural damage. => Diệt trừ mối mọt là quan trọng để bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi thiệt hại cấu trúc.
 10. Termite extermination requires a coordinated effort between homeowners and pest control professionals to ensure long-term prevention. => Việc diệt trừ mối mọt đòi hỏi sự phối hợp giữa chủ nhà và các chuyên gia kiểm soát côn trùng để đảm bảo phòng ngừa lâu dài.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669