“Trong Tiếng Anh, diệt rệp sáp là Kill mealybugs, có phiên âm cách đọc /kɪl ˈmiːliˌbʌɡz/.

Diệt rệp sáp quan trọng để bảo vệ cây trồng khỏi thiệt hại và giữ vẻ đẹp của cây cảnh, ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng và ngăn chặn chuyển truyền bệnh trong môi trường cây trồng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Diệt rệp sáp” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Phương pháp diệt rệp sáp – Wax moth eradication methods
 2. Thuốc diệt rệp sáp – Wax moth insecticide
 3. Kỹ thuật diệt rệp sáp – Wax moth elimination techniques
 4. Mối nguy hiểm từ rệp sáp – Wax moth infestation risk
 5. Quản lý rệp sáp – Wax moth management
 6. Sự lây lan của rệp sáp – Spread of wax moths
 7. Ổ rệp sáp – Wax moth colony
 8. Chu kỳ sinh trưởng của rệp sáp – Wax moth life cycle
 9. Kiểm soát tổ rệp sáp – Wax moth nest control
 10. Chương trình diệt rệp sáp – Wax moth eradication program

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Kill mealybugs” với nghĩa là “Diệt rệp sáp” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. Use neem oil to kill mealybugs on your plants. => Sử dụng dầu neem để diệt rệp sáp trên cây của bạn.
 2. Applying soapy water is an effective way to kill mealybugs on houseplants. => Việc sử dụng nước xà phòng là cách hiệu quả để diệt rệp sáp trên cây trong nhà.
 3. A natural predator like ladybugs can help kill mealybugs in the garden. => Một kẻ thù tự nhiên như bọ cánh cụt có thể giúp diệt rệp sáp trong vườn.
 4. Insecticidal soap is a safe option to kill mealybugs without harming your plants. => Xà phòng trừ sâu là một lựa chọn an toàn để diệt rệp sáp mà không gây hại cho cây của bạn.
 5. Apply a mixture of alcohol and water to kill mealybugs on orchids. => Sử dụng hỗn hợp cồn và nước để diệt rệp sáp trên hoa lan.
 6. Introduce beneficial nematodes to your soil to naturally kill mealybugs. => Giới thiệu giun sánh hữu ích vào đất để tự nhiên diệt rệp sáp.
 7. Neonicotinoids are effective pesticides that can kill mealybugs on contact. => Neonicotinoids là loại thuốc trừ sâu hiệu quả có thể diệt rệp sáp ngay khi tiếp xúc.
 8. Use a mixture of dish soap and water to create a homemade solution to kill mealybugs. => Sử dụng hỗn hợp xà phòng và nước để tạo ra một giải pháp tự chế để diệt rệp sáp.
 9. Implementing cultural practices like proper watering can help prevent and kill mealybugs. => Thực hiện các biện pháp văn hóa như tưới nước đúng cách có thể giúp ngăn chặn và diệt rệp sáp.
 10. Consider introducing natural predators such as lacewings to your garden to kill mealybugs. => Xem xét việc giới thiệu kẻ thù tự nhiên như bọ rối vào vườn của bạn để diệt rệp sáp.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (5 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669