“Trong Tiếng Anh, con bọ cạp là Scorpion, có phiên âm Anh – Anh là /ˈskɔː.pi.ən/ và phiên âm Anh – Mỹ là /ˈskɔːr.pi.ən/

Là một loài động vật có cơ thể chia thành đầu, ngực và đuôi. Phần đầu có càng lớn và mắt, phần ngực mang tám chân. Đuôi của bọ cạp chia thành nhiều đốt, với một phần gọi là “telson” hoặc “aculeus” chứa nọc độc.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Con bọ cạp” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Bọ cạp đen – Black scorpion
 2. Càng của bọ cạp – Scorpion chelicerae
 3. Đuôi độc của bọ cạp – Scorpion venomous tail
 4. Mắt của bọ cạp – Scorpion eyes
 5. Bọ cạp rừng nhiệt đới – Tropical forest scorpion
 6. Loài bọ cạp độc đáo – Unique scorpion species
 7. Bọ cạp đen nhỏ – Small black scorpion
 8. Bọ cạp hoàng đế – Emperor scorpion
 9. Bọ cạp nâu đỏ – Brown scorpion
 10. Nọc độc của bọ cạp – Scorpion venom

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Scorpion” với nghĩa là “Con bọ cạp” và đã được dịch sang tiếng việt:

 1. The scorpion’s sting is venomous and can cause pain and swelling. => Vết châm của con bọ cạp có độc và có thể gây đau và sưng.
 2. Scorpions are nocturnal creatures, preferring to hunt at night. => Con bọ cạp là sinh vật về đêm, thích săn mồi vào buổi tối.
 3. In some cultures, the scorpion is seen as a symbol of protection against evil. => Ở một số văn hóa, con bọ cạp được coi là biểu tượng của sự bảo vệ chống lại ác quỷ.
 4. Scorpions use their pincers to catch prey and their stinger to inject venom. => Con bọ cạp sử dụng càng để bắt mồi và nọc độc để tiêm độc.
 5. The desert is a common habitat for scorpions, and they have adapted to the harsh conditions. => Sa mạc là môi trường sống phổ biến của con bọ cạp, và chúng đã thích nghi với điều kiện khắc nghiệt.
 6. Scorpions fluoresce under ultraviolet light, which is often used for detection at night. => Con bọ cạp tỏa sáng dưới ánh sáng tia cực tím, thường được sử dụng để phát hiện vào ban đêm.
 7. Some species of scorpions are kept as pets in captivity, known for their unique appearance. => Một số loài bọ cạp được nuôi như thú cưng trong điều kiện nhốt, nổi tiếng với vẻ ngoại hình độc đáo.
 8. Scorpions have been around for millions of years, dating back to the Silurian period. => Con bọ cạp đã tồn tại hàng triệu năm, từ kỷ Silurian.
 9. Scorpion venom is being studied for potential medical applications, including in cancer research. => Nọc độc của con bọ cạp đang được nghiên cứu về tiềm năng ứng dụng y học, bao gồm cả nghiên cứu về ung thư.
 10. In the event of a scorpion sting, it is important to seek medical attention, especially if there are severe reactions. => Trong trường hợp bị châm của con bọ cạp, quan trọng là phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế, đặc biệt là nếu có các phản ứng nặng nề.
By Chuyên Gia Côn Trùng -
5/5 - (7 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Tin Tức

To top

0938040014
0344933669