“Trong Tiếng Anh, côn trùng gây bệnh là Disease-carrying insects, có phiên âm cách đọc là /dɪˈziːz ˈkæriɪŋ ˈɪnˌsekts/.

“Côn trùng gây bệnh” trong tiếng Anh được gọi là “Disease-carrying insects”. Các loại côn trùng gây bệnh bao gồm muỗi, ve, bọ chét, ve sầu, ve rận, châu chấu, bọ xít, ruồi, ký sinh trùng trùng ký, và ký sinh trùng giun sán. Đây là những vector chính truyền nhiễm các bệnh nguy hiểm như sốt rét, dengue, sốt lở, leishmaniasis, Chagas, và nhiều loại bệnh khác.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Côn trùng gây bệnh” và cách dịch sang tiếng anh:

 1. Insect vectors of disease – Côn trùng là vector của bệnh.
 2. Pathogen-carrying insects – Côn trùng mang theo tác nhân gây bệnh.
 3. Vector-borne diseases – Bệnh truyền nhiễm qua vector côn trùng.
 4. Insect-borne illnesses – Bệnh truyền nhiễm qua côn trùng.
 5. Illness-transmitting insects – Côn trùng truyền nhiễm bệnh.
 6. Insects spreading diseases – Côn trùng lan truyền bệnh.
 7. Disease-spreading bugs – Côn trùng lan truyền bệnh.
 8. Insects transmitting pathogens – Côn trùng truyền nhiễm tác nhân gây bệnh.
 9. Bugs carrying infections – Côn trùng mang theo nhiễm trùng.
 10. Vector-borne diseases – Bệnh truyền nhiễm qua vector

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Disease-carrying insects” với nghĩa là “Côn trùng gây bệnh” và đã được dịch sang tiếng việt:

 • Disease-carrying insects can transmit harmful pathogens to humans and animals. => Côn trùng gây bệnh có thể truyền các mầm bệnh độc hại cho con người và động vật.
 • Mosquitoes are one of the most common disease-carrying insects, transmitting diseases such as malaria and dengue fever. => Chuồn chuồn là một trong những loại côn trùng gây bệnh phổ biến nhất, truyền các bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết.
 • Disease-carrying insects are a major public health concern and require effective control measures. => Côn trùng gây bệnh là một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn và yêu cầu các biện pháp kiểm soát hiệu quả.
 • The spread of disease-carrying insects can be prevented through proper sanitation practices and pest control measures. => Sự lây lan của côn trùng gây bệnh có thể được ngăn chặn thông qua các thực hành vệ sinh đúng cách và các biện pháp kiểm soát sâu bọ.
 • Cockroaches are also disease-carrying insects and can transmit bacteria and viruses through their feces and body parts. => Gián cũng là một loại côn trùng gây bệnh và có thể truyền nhiễm vi khuẩn và virus qua phân và các phần của cơ thể chúng.
 • Effective pest management can help prevent the spread of disease-carrying insects and reduce the risk of disease transmission. => Quản lý sâu bọ hiệu quả có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của côn trùng gây bệnh và giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh.
 • Flies are another common disease-carrying insect that can spread diseases such as cholera and typhoid fever. => Ruồi là một loại côn trùng gây bệnh phổ biến khác có thể truyền các bệnh như tả và thương hàn.
 • Disease-carrying insects can be controlled through the use of insecticides and other pest control methods. => Côn trùng gây bệnh có thể được kiểm soát thông qua việc sử dụng thuốc diệt côn trùng và các phương pháp kiểm soát sâu bọ khác.
 • The World Health Organization has identified disease-carrying insects as a major threat to global health. => Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định côn trùng gây bệnh là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe toàn cầu.
 • Disease-carrying insects pose a serious threat to public health and require immediate attention and action from governments and communities. => Côn trùng gây bệnh đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và yêu cầu sự chú ý và hành động ngay lập tức từ chính quyền và cộng đồng.
By Côn Trùng Chuyên Gia -
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Cùng chuyên mục:

To top

0938040014
0344933669